Postępowania habilitacyjne niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte od dnia 1 października 2019 r.:

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej:

Załącznik do uchwały nr 393/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18 września 2019 r.

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy załączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w języku polskim i w języku angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się do Centralnej Komisji w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego: