Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
a) osiągnięcia naukowe,
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c) działalność popularyzującą naukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego: