Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 2019 r., są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.
Postępowania o nadanie tytułu profesora , niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
a) osiągnięcia naukowe,
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c) działalność popularyzującą naukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego: