INFORMACJE O OPŁATACH UMIESZCZONO NA DOLE STRONY

 

Warunki rejestracji na kolejny semestr/ rok studiów

 

 
 

 


 

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET NA STRONIE www.SJO.PW.EDU.PL

 

Informacje o stypendiach dla studentów, Domach Studenckich,
ubezpieczeniach zdrowotnych i kredytach studenckich.


*** NUMERY TELEFONÓW ***
mgr Magdalena Bogucka (pok. 027 MiNI): 22 234 5922
mgr Monika Gostomska-Kosiorek (pok. 027 MiNI): 22 234 7969
mgr Hubert Pająk (pok. 033 MiNI): 22 234 5924
mgr Ewelina Szczęsna (pok. 033 MiNI): 22 234 5921

 

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 11:00 – 14:00
Środa NIECZYNNY

GODZINY DYŻURÓW / OFFICE HOURS
Prodziekan Wydziału ds. Nauczania / Vice-Dean for Academic Affairs
dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
Poniedziałek / Monday: 9.15 – 10.15 / 9.15am – 10.15am
Czwartek/ Thursday: 9.15 – 10.15 / 9.15am – 10.15am
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail:
k(kropka)szaniawski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Prodziekan Wydziału ds. Studenckich / Vice-Dean for Student Affairs
dr hab. Bogusława Karpińska
Wtorek / Tuesday: 8.30 – 9.15 / 8.30am – 9.15am
Czwartek/ Thursday: 9.00 – 10.00 / 9.00am – 10.00am

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim / Computer Science Studies Supervisor
dr inż. Iwona Wróbel
Wtorek / Tuesday: 16.15 – 18.00 / 4.15pm – 6pm
Room 522
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Informatyka / Dean’s Proxy for Computer Science Studies
dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
Poniedziałek / Monday: 12.15 – 13.00 / 12.15pm – 1.00pm
Room 523
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: joanna(kropka)porter-sobieraj(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych/ Dean’s Proxy for International Student Exchange Programmes
dr Paweł Rzążewski
Wtorek / Tuesday: 10.00 – 12.00/ 10.00am – 12.00pm
Room: 515
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: erasmus(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich/ Dean’s Proxy for Professional Training Placement
mgr inż. Łukasz Błaszczyk
Czwartek/ Thursday: 12.30 – 13.30 / 12.30pm – 1.30pm
Room: 417
Informacje i dokumenty dotyczące praktyk

W okresach sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych i międzysemestralnych, terminy przyjęć studentów przez prodziekanów są odwołane. W pilnych sprawach proszę o umawianie się z prodziekanami korzystając z poczty e-mail.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Podanie o ponowną rejestrację / Application for re-Registration
 2. Podanie o urlop
 3. Podanie o wznowienie
 4. Podanie o przeniesienie
 5. Karta obiegowa
 6. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
 7. Informacje ogólne dot. obron, szablon pracy dyplomowej, Poradnik pisania pracy dyplomowej

 

 


OPŁATY

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i później są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW. Studentów studiów niestacjonarnych ten obowiązek dotyczy od 2006 r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW:

 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

 

OPŁATY

 


ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) – (Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej) 25,50 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł
3 Wydanie indeksu 4,00 zł
4 Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych 30,00 zł
5 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł
6 Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
7 Wydanie dodatkowego odpisu dyplomy w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
8 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 5 numer indywidualnego konta studenta
W punktach 6 – 8 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

UWAGA, osoby wznawiające studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 80,00 zł na indywidualne konto studenta z dopiskiem: 1120, Nazwisko i imię – opłata za wznowienie

Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć oraz opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi:

 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 10,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 15,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 80,00 ZŁ ZA WYKŁAD
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 80,00 ZŁ ZA WYKŁAD

Opłatę oblicza student wg wzoru:
tygodniowa liczba godz. (ćw./lab./proj.) x 15 tyg. x powyższa stawka za 1h
PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA DO 15 PAŹDZIERNIKA (warunki z semestru zimowego) LUB DO 20 MARCA (warunki z semestru letniego)

W PRZYPADKU GDY W SYSTEMIE USOS WIDNIEJE ZALEGŁOŚĆ, A OPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA, KOPIĘ DOWODU WPŁATY PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU BĄDŹ WYSŁAĆ E_MAILEM NA ADRES dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Wpłaty należy dokonać
w Banku PEKAO S.A. ul. Noakowskiego 18/20
lub na indywidualne konto studenta
z dopisaniem: 1120, nazwisko imię – opłata za warunek.
Studenci, którzy w terminie nie dokonają opłaty będą skreśleni z listy studentów.