Księga Jakości Kształcenia Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej


Procedury:

Procedura przeprowadzania sprawdzianów

Informacja o  zaliczeniu obowiązkowych praktyk studenckich

Uchwała Rady Wydziału nr 17/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunkach Informatyki i Computer Science

Uchwała Rady Wydziału nr 5/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Matematyka

Uchwała Rady Wydziału nr 7/VI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Zarządzenie Rektora nr 41/2013 z dnia 8 października 2013 w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów

Zarządzenie Rektora nr 44/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 029/2010 z dnia 25 maja2010 W sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Rektora nr 044/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia