Laboratorium Informatyki dla studentów

Laboratorium Informatyki spełnia szereg zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem studenta na Wydziale MiNI. Obsługujemy pracownie komputerowe, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Oferujemy dostęp do Internetu w godzinach wolnych od zajęć, zapewniamy też każdemu studentowi osobisty adres e-mail i miejsce na prywatną stronę WWW. Wypożyczamy oprogramowanie potrzebne do realizacji projektów, udostępniamy również sprzęt do prezentacji na seminariach dyplomowych i kołach naukowych.

Każdy student Wydziału MiNI otrzymuje jedno konto (i jedno hasło), które:

tickumożliwia dostęp (uwierzytelnienie) do komputerów w salach laboratoryjnych

tickudostępnia osobistą przestrzeń dyskową (katalog home), widoczną z komputerów w laboratoriach i dostępną z domu

tickpozwala na umieszczenie na serwerze osobistej strony WWW

Konta zakładane są wszystkim studentom figurującym na listach dziekańskich. Hasła odbiera się w pokoju 323 w Gmachu MiNI z ważną legitymacją studencką. Przed wydaniem hasła wymagamy przeczytania Regulaminu Laboratorium i złożenia osobistego podpisu zobowiązującego do przestrzegania tegoż. Regulamin zawiera się w jedenastu punktach, z których dwa najważniejsze traktują o obowiązku regularnego czytania: poczty z adresu @pw.edu.pl.

Strona WWW Laboratorium

Strona WWW pod adresem Laboratorium zawiera komplet informacji związanych z działalnością Laboratorium. Znajdują się tu ogólne informacje o pracy Laboratorium oraz bardziej szczegółowe zasady: korzystania z pracowni komputerowych, wypożyczania oprogramowania i używania sprzętu do prezentacji. Na stronach usług opisano m.in. sposoby korzystania z poczty elektronicznej, dostępu do swojego katalogu z domu i zakładania prywatnych stron WWW. Na stronie Laboratorium udostępniono również dokumenty, które mogą się przydać użytkownikom Laboratorium: harmonogramy, teksty umów licencyjnych, wzory podań itp.

Przyswajanie treści stron WWW Laboratorium proponujemy zacząć w następującej kolejności:

blue_pageUsługi

blue_pageSieć bezprzewodowa

Korzystanie z laboratorium

Do korzystania z komputerów w salach laboratoryjnych uprawnieni są pracownicy i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Studenci mogą pracować na komputerach w salach w czasie wolnym od zajęć, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za salę. Studenci mają również możliwość skorzystania z ew. wolnych miejsc podczas zajęć dydaktycznych, pod warunkiem uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.

Pracownicy Laboratorium Informatyki mają zapewniony wstęp do sal w dowolnym momencie.

Pracownicy Laboratorium dostępni są codziennie w godzinach 10-14.

W czasie zajęć dydaktycznych

W trakcie zajęć dydaktycznych osobą odpowiedzialną za salę jest prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany do kontroli nad salą, w szczególności – pilnuje przestrzegania przez studentów podanego niżej regulaminu sal. Studenci łamiący ustalone zasady są usuwani z sali. Po zakończeniu zajęć prowadzący zamyka pustą salę.

Poza zajęciami dydaktycznymi

Studenci Wydziału MiNI mogą korzystać z komputerów w sali 311 w Gmachu MiNI – jest to sala ogólnodostępna dla studentów, w której nie odbywają się zajęcia.

Regulamin sal laboratoryjnych

 1. Regulamin Laboratorium Informatyki określa zasady dotyczące działalności Laboratorium Informatyki Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Laboratorium – studentów i pracowników Wydziału MiNI.
 3. Informacje regulujące pracę Laboratorium są umieszczone na stronie WWW pod adresem http://ww2.mini.pw.edu.pl/laboratorium/. Nieznajomość treści zasad opublikowanych na stronach Laboratorium nie jest traktowane jako usprawiedliwienie ich łamania.
 4. Użytkownicy Laboratorium są zobowiązani do regularnego sprawdzania poczty (minimum raz w tygodniu) z wydziałowych kont e-mail.
 5. Kategorycznie zabrania się otwierania obudów komputerów, odkręcania śrubek, przekładania kabli sieciowych, przepinania klawiatur i myszek itp. bez uzgodnienia z obsługą Laboratorium. Wszystkie uwagi dotyczące niesprawnego sprzętu są zgłaszane pracownikom Laboratorium.
 6. Podłączanie do sieci własnego sprzętu jest dozwolone wyłącznie przy przeznaczonych do tego gniazdkach. Wypinanie z sieci komputera Laboratorium po to, żeby podłączyć własnego laptopa, jest zabronione.
 7. Użytkownicy Laboratorium są zobowiązani do dbania o higienę i porządek na stanowiskach komputerowych, w szczególności (ale nie tylko) poprzez:
  • Umycie rąk przed rozpoczęciem pracy.
  • Wstrzymanie się od jedzenia i picia.
  • Pozostawienie okryć wierzchnich (np. kurtek, płaszczy) w szatni.
 8. Student odpowiada za zawartość swojego konta na serwerze. Zabrania się przechowywania na koncie treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
 9. Zabrania się instalowania oprogramowania na komputerach w laboratorium.
 10. We wszystkich kwestiach dotyczących Laboratorium, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzję podejmują pracownicy Laboratorium.
 11. Odebranie hasła do konta i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Laboratorium.

Uwaga: niektóre z punktów podanego wyżej regulaminu dopuszczają możliwość negocjacji w ramach zdrowego rozsądku, np. zakaz wnoszenia kurtek w sytuacji, w której nie ma wolnych miejsc w szatni. Zakazy: otwierania obudów oraz jedzenia i picia w salach – są bezdyskusyjne.