WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA I STOPNIA

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA I STOPNIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH:

19/07/2024 (PIĄTEK)

22-24/07/2024 (PONIEDZIAŁEK – ŚRODA)

W GODZ. 9:00 – 15:00.

STANOWISKO REKRUTACYJNE NA PARTERZE BUDYNKU WYDZIAŁU.

NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA ANI PODZIAŁ NA KIERUNKI, DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA) W DOWOLNYM W/W TERMINIE.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ PODPISANĄ ZGODĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PODJĘCIE STUDIÓW W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ.

 

DO POBRANIA:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (dotyczy tylko osób niepełnoletnich)

 

PROGI PUNKTOWE, REKRUTACJA 2024:

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS – 171 pk

INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE – 199 pk

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH – 202 pk

MATEMATYKA – 185 pk

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH – 203 pk

Programy studiów I stopnia w języku polskim i angielskim

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Nazwa kierunku Tytuł zawodowy Długość programu Język wykładowy
   
Matematyka licencjat 6 semestrów polski opis kierunku program studiów
Matematyka i Analiza Danych licencjat 6 semestrów polski opis kierunku program studiów
Informatyka i Systemy Informacyjne inżynier 7 semestrów polski opis kierunku program studiów
Computer Science and Information Systems inżynier 7 semestrów angielski opis kierunku program studiów
Inżynieria i Analiza Danych inzynier 7 semestrów polski opis kierunku program studiów

 

Dlaczego warto studiować na MiNI – opinie absolwentów  i studentów i absolwentów  Inżynierii i Analizy Danych, oraz studentów pierwszego rocznika Matematyki i Analizy Danych

Kontakty dla kandydatów
Aktualne informacje o zasadach rekrutacji na studia I stopnia oraz limitach miejsc na stronie

Pytania dotyczące rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale MiNI:

Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – rekrutacja.mini@pw.edu.pl

Dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego – zenoviya.shits@pw.edu.pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63
Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69
Kierunek Inżynieria i Analiza Danych tel. 22 234-59-22
Kierunek Matematyka, Matematyka i Analiza Danych tel. 22 234-59-21
USOS tel: 22 234-59-24
Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne – dr inż. Krzysztof Kaczmarski: k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni: b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Inżynieria i Analiza Danych – dr Anna Cena:
a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka i Analiza Danych – prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski:
p(kropka)grzegorzewski(at)mini(kropka)pw(kropka)pl

Składanie dokumentów
Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia I stopnia:

Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter, w godz. 9:00 – 15:00)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa) Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.

W przypadku osób niepełnoletnich, które podejmą studia w Politechnice Warszawskiej konieczne jest złożenie podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Politechnice Warszawskiej

Jednostka odpowiedzialna za rekrutację na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej
Gmach Główny
pl. Politechniki 1, pok. 66
00-661 Warszawa
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
tel: 48 (22) 234-74-12
 

 

Warunki przyjęć

O przyjęcie na I rok studiów na wydziale MiNI mogą się ubiegać obywatele polscy i obywatele krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu posiadający świadectwo dojrzałości, którzy złożą odpowiednie dokumenty i wezmą udział w uczelnianym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji