UWAGA: Zaleca się, aby promotor wpisał swoją opinię o pracy zaraz po jej zaakceptowaniu.
Zgodnie z Regulaminem studiów w PW promotor oraz recenzent zamieszczają recenzje pracy dyplomowej w systemie APD co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

Informacje dot. pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
Termin składania prac dyplomowych

Studenci, którzy zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów i których promotor zakwalifikuje pracę do obrony, powinni wgrać pracę dyplomową do systemu APD oraz przesłać e-mailem dokumenty do obrony do dziekanatu nie później niż:

Typ studiów Kierunek studiów Czas trwania studiów Rozpoczęcie studiów Termin złożenia pracy do: Ewentualne przesunięcie terminu do:
Studia pierwszego stopnia

Matematyka,

Matematyka i Analiza Danych

6 semestrów W semestrze zimowym 10 września
10 grudnia

Informatyka/Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science/ Computer Science and Information Systems,

Inżynieria i Analiza Danych

7 semestrów W semestrze zimowym 29 stycznia
29 kwietnia
Studia drugiego stopnia Matematyka 4 semestry W semestrze zimowym 15 września
15 grudnia
Informatyka i Systemy Informacyjne / Computer Science and Information Systems 3 semestry W semestrze zimowym 11 lutego
11 maja
W semestrze letnim 15 września
15 grudnia
4 semestry W semestrze zimowym 15 września
15 grudnia
W semestrze letnim 12 lutego
12 maja
Data Science 3 semestry W semestrze letnim 15 września
15 grudnia
4 semestry W semestrze zimowym 15 września
15 grudnia

 

Dziekan, na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej (formularz podania), nie więcej jednak niż o trzy miesiące. Warunkiem jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów.

Zalecenia edytorskie

zgodne z:
Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 stycznia 2022r.

 1. Układ pracy:
 • strona tytułowa (proszę nie zmieniać rozmiarów i typów czcionek we wzorach!)
  wzory w języku polskim:
  – praca licencjacka (wzór)
  – praca inżynierska (wzór)
  – praca magisterska (wzór)

W przypadku studiów pierwszego stopnia napis: „konsultacje” oraz imię i nazwisko poniżej napisu dotyczą opiekuna naukowego, który jest wymagany, jeśli promotorem pracy jest pracownik naukowy z tytułem magistra. W przypadku braku opiekuna naukowego, czyli wtedy, gdy promotorem pracy jest osoba ze stopniem doktora lub wyższym, proszę usunąć napis: „konsultacje”.

W przypadku studentów zarejestrowanych w USOS na kierunek o dawnej nazwie: Informatyka, nazwa kierunku studiów na stronie tytułowej powinna być zgodna z tą rejestracją, czyli powinna brzmieć: Informatyka.

Jeśli praca dyplomowa jest napisana w języku angielskim, wówczas strona tytułowa powinna być również w języku angielskim (praca licencjacka (wzór), praca inżynierska (wzór) praca magisterska (wzór)).

 • streszczenie pracy, wybrać odpowiednio:

A.  jeżeli praca dyplomowa jest napisana w języku polskim:

– streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12)
– streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12)
– streszczenie pracy w języku obcym, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych – jeśli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12) – opcjonalnie.

B.  jeżeli praca dyplomowa jest napisana w języku angielskim:

– streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12)
– streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12)
– streszczenie pracy w języku obcym, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych – jeśli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12) – opcjonalnie.

 • spis treści
 • w pracy dyplomowej zespołowej: opis podziału prac obejmujący zakres wkładu każdego ze współautorów w część praktyczną (zespołowy projekt programistyczny) oraz część opisową pracy
 • kolejne rozdziały pracy
 • bibliografię
 • wykaz symboli i skrótów
 • spis rysunków
 • spis tabel
 • spis załączników
 • załączniki
 1. Zaleca się stosowanie następujących zasad redagowania prac dyplomowych:
Element redakcji wymagane / zalecane / do wyboru
Druk dwustronny; A4 wymagane

Marginesy

– wewnętrzny – 30 mm

– zewnętrzny – 20mm

– górny i dolny – 25mm

zalecane

Krój pisma (czcionka)

Kroje bezszeryfowe rozmiar 11 (np. Arial, Verdana)*

zalecane
Interlinia 1,15 zalecane
Numeracja stron: umieszczona u dołu po zewnętrznej stronie z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych wymagane

Akapit

– wcięcie 0,5 cm

– bez wcięcia z odstępem 4 przed akapitem

do wyboru

Odwołania do źródeł:

– styl numeracyjny wg normy PN

– styl harwardzki

do wyboru

Numeracja tabel i rysunków

– ciągła w całej pracy

– kolejna w rozdziałach

do wyboru
Bibliografia w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów zalecane

Tytuł tabeli

Umieszczony nad tabelą – justowany do lewej strony, czcionka o kroju bezszeryfowym rozmiar 9

zalecane

Podpis rysunku

Umieszczony pod rysunkiem – justowany do lewej strony, czcionka o kroju bezszeryfowym rozmiar 9

zalecane

Źródło rysunku i tabeli

Pod rysunkiem lub tabelą – justowany do lewej strony, czcionka o kroju bezszeryfowym rozmiar 9

zalecane

Podrozdziały

Do trzech poziomów

wymagane
Rozdziały I poziomu – od nowej strony zalecane

Krój pisma tytułów głównych rozdziałów

Pogrubiony bezszeryfowy;

Rozmiar:

– tytuł I poziomu – 14

– tytuł II poziomu – 13

– tytuł III poziomu – 12

zalecane
Wyliczenia – tylko kropka lub myślnik zalecane

Przypis dolny – numeracja ciągła w całej pracy

Krój bezszeryfowy, analogiczny jak w tekście, rozmiar 9

zalecane

*W przypadku prac zawierających dużą liczbę wzorów matematycznych i obliczeń dopuszcza się zastosowanie czcionek szeryfowych (np. Times New Roman).

 Szablon pracy dyplomowej w LaTeX (szablon)

Składanie pracy dyplomowej oraz dokumentów do obrony

Uwaga: W dziekanacie nie składa się papierowej wersji pracy dyplomowej.

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej do obrony jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów z programu studiów (a także praktyk studenckich na studiach I stopnia) oraz zdobycie przewidzianej dla danego kierunku i poziomu studiów liczby punktów ECTS.

 1. W Archiwum Prac Dyplomowych (APD) na stronie: usos.pw.edu.pl (logowanie jak do systemu USOSweb) należy:

a) wpisać dane pracy:

 • streszczenie w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

oraz przeczytać i zatwierdzić oświadczenie autora pracy na dole strony (w przypadku pracy zespołowej każdy ze współautorów zatwierdza oświadczenie indywidualnie);

b) dodać pliki z pracą:

 • pracę dyplomową w pliku pdf
 • kod źródłowy aplikacji stanowiącej integralną część pracy dyplomowej (głównie w przypadku prac na kierunkach: Informatyka i Systemy Informacyjne, Inżynieria i Analiza Danych) w jednym zestawie z plikiem pracy dyplomowej

oraz kliknąć przycisk PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA u góry strony.

Złożona w systemie APD praca dyplomowa powinna zostać zaopiniowana przez promotora w ciągu 5 dni roboczych. Po wystawieniu przez promotora pozytywnej opinii o pracy dyplomowej oraz zaakceptowaniu raportu antyplagiatowego w systemie APD dyplomant powinien niezwłocznie złożyć Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w systemie USOSweb: zakładka Dla Studentów -> Podania ePW.

 1. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego należy złożyć w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów -> Podania ePW).

Jako załącznik(i) do podania należy dodać:

 1. a) działalności społecznej w PW
  b) pracach naukowych i organizacyjnych w kołach naukowych
  c) czynnym udziale w organizacjach studenckich PW

Edytowanie podania należy zakończyć klikając przycisk Przekaż do opinii promotora.

 1. Po wystawieniu pozytywnej opinii i poparciu wniosku o obronę przez promotora, w Podaniu o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza recenzenta, a Sekretarz Egzaminu Dyplomowego wpisuje skład Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz dzień, godzinę i salę egzaminu dyplomowego.

W dziekanacie NIE składa się wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej, jednakże należy zapytać promotora oraz recenzenta czy życzą sobie otrzymać wydrukowaną pracę i zależnie od życzenia dostarczyć taki egzemplarz promotorowi i/lub recenzentowi.

W dziekanacie nadal można pobrać bezpłatne okładki do oprawienia pracy dyplomowej. Bezpłatne okładki na pracę dyplomową można otrzymać także w przypadku drukowania pracy do prywatnych celów.

Sekretarzami Komisji Egzaminu Dyplomowego są:

Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science and Information Systems

dr inż. Paweł Kotowski – pawel.kotowski@pw.edu.pl

Inżynieria i Analiza Danych i Data Science

dr Elena Konetskaia – elena.konetskaia@pw.edu.pl

Matematyka, Matematyka i Analiza Danych

dr Ewa Frankiewicz – ewa.frankiewicz@pw.edu.pl
dr inż. Żaneta Trębska – zaneta.trebska@pw.edu.pl
dr Anna Zapart – anna.zapart@pw.edu.pl

 1. Po otrzymaniu mailem powiadomienia o utworzeniu w systemie USOSweb wstępnej wersji suplementu do dyplomu, należy zalogować się na swoje konto w systemie USOSweb, przejść do zakładki „dla studentów” → „Suplementy” i wykonać kroki:
 • elektroniczne podpisanie oświadczenia o udzieleniu licencji (w przypadku pracy o statusie „utajniona” – nie podpisywać), NIEpodpisanie oświadczenia o udzieleniu licencji skutkuje tym, że praca dyplomowa nie jest przekazywana do tzw. Bazy Wiedzy PW oraz udostępniana w systemie bibliotecznym PW.
 • elektroniczne potwierdzenie danych osobowych,
 • zamówienie odpisów dyplomu i odpisów suplementu,
 • sprawdzenie wstępnej wersji suplementu

zgodnie z instrukcją, która jest zamieszczona także w zakładce „Suplementy” w USOSweb. (Instrukcja).

UWAGA: nr albumu w suplemencie pojawi się po obronie przy ostatecznym generowaniu suplementu.

 1. Należy dokonać opłaty za zamówione odpisy dyplomu i suplementu. Kwota opłaty zależy od złożonego zamówienia. Jeżeli kwota ta wynosi powyżej 0,00 zł, dziekanat wprowadza odpowiednie naliczenie na koncie dyplomanta w USOS. Należną kwotę należy wpłacić na swój indywidualny numer konta bankowego widniejący w USOSweb w zakładce: „dla studentów” → „Rozliczenia”. Nie trzeba przesyłać potwierdzenia przelewu do dziekanatu. Po kilku dniach wpłata rozliczy się na koncie dyplomanta w systemie USOS.
Wniosek o pisanie pracy w języku angielskim

Studenci studiów prowadzonych w języku polskim mogą pisać prace dyplomowe w języku angielskim wyłącznie za zgodą dziekana. Aby taką zgodę uzyskać należy złożyć podanie w systemie USOSWeb. Podanie dostępne jest w zakładce dla Studentów  Podania ePW. Podanie należy złożyć po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej, ale nie później niż przy składaniu pracy do obrony.

Nadanie pracy dyplomowej statusu 'utajniona'

Jeżeli w systemie APD może być podany tytuł pracy, jej streszczenie oraz słowa kluczowe, natomiast zawartość pracy NIE ma być przekazana do tzw. Bazy Wiedzy PW oraz udostępniana w systemie bibliotecznym PW, wystarczy, żeby dyplomant NIE podpisał oświadczenia o udzieleniu licencji w systemie USOSweb, podczas sprawdzania suplementu do dyplomu i wykonywaniu pozostałych kroków przed obroną (punkt 4 w zakładce: Składanie pracy dyplomowej oraz dokumentów do obrony).

Jeżeli, oprócz powyższego, w systemie APD należy ukryć także tytuł pracy, jej streszczenie oraz słowa kluczowe, wówczas należy złożyć wniosek o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona”, zgodnie z procedurą opisaną w poniższym zarządzeniu.

Zasady ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych, oraz wzory wniosków przedstawione są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej nr 108/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Wniosek o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona” (wzór)

Wniosek o nadanie pracy dyplomowej klauzuli tajności (wzór)

Obrona i po obronie
 1. Chętni studenci mogą (ale nie muszą) przygotować na obronę plakat informujący w atrakcyjny sposób o wynikach uzyskanych w pracy dyplomowej. Taki plakat, wydrukowany w kolorze, w formacie A3, na zwykłym papierze, po egzaminie dyplomowym zostanie umieszczony na zielonej ścianie na I piętrze w gmachu Wydziału.
 2. Egzamin dyplomowy (obrona) składa się z 2 części:
 • Student prezentuje swoją pracę dyplomową i przedstawia jej wyniki. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10-15 minut. W czasie swojego wystąpienia dyplomant korzysta zazwyczaj z przygotowanej przez siebie prezentacji w PowerPoint. W tym celu student przynosi na obronę własnego laptopa lub wypożycza komputer z Laboratorium Wydziałowego.
 • Komisja egzaminu dyplomowego zadaje studentowi 3 pytania. Pytania dotyczą pracy dyplomowej oraz programu studiów ukończonego przez studenta.

Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej, ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ocenę i wynik całych studiów zgodnie z § 32 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą co najmniej 4 osoby: przewodniczący komisji, promotor i recenzent oraz nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta.

 1. Po zdanym egzaminie dyplomowym dziekanat wystawia absolwentowi elektroniczną kartę obiegową w systemie USOSweb. Absolwent wykonuje odpowiednie czynności i sprawdza status e-obiegówki zgodnie z instrukcją (e-obiegówka – instrukcja).
 2. Dokumenty ukończenia studiów przygotowywane są przez około 30 dni. Kiedy dokumenty są już gotowe do odbioru absolwent otrzymuje wiadomość e-mail (na swój studencki adres e-mail w domenie: @pw.edu.pl) z Działu Ewidencji Studentów PW. W celu odebrania dyplomu należy zgłosić się osobiście, z dowodem osobistym, do Działu Ewidencji Studentów PW (pok. 114 w Gmachu Głównym). W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru dyplomu należy skorzystać z formularza upoważnienia dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania” na stronie Działu Ewidencji Studentów PW:

https://www.ca.pw.edu.pl/Kanclerz/Z-ca-Kanclerza-ds.-Dzialan-Podst/Dzial-Ewidencji-Studentow-Sekretariat-Szkoly/Informacje

Dokumenty ukończenia studiów wydawane są wyłącznie gdy karta obiegowa jest w pełni rozliczona, tj. gdy  status  e-obiegówki  to:  Aktywna  (do przejrzenia), przy  czym  przy  każdym  pytaniu znajduje się symbol:

 1. Apostille i legalizacja dyplomu ukończenia studiów: dnia 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przejęła kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie, jak również kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja

Wznowienie na obronę

Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej do obrony w wymaganym terminie może wnioskować o wznowienie studiów na dzień obrony, kiedy praca dyplomowa jest już ukończona lub zostanie ukończona w niedługim czasie.

Wniosek o wznowienie studiów może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Dopuszcza się nie więcej niż dwukrotne wznowienie studiów przez tę samą osobę, przy czym dopuszczalne jest co najwyżej trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie studiów.

Osoba wznawiająca studia na obronę pracy dyplomowej jest zobowiązana do uzupełnienia wszystkich różnic programowych (różnic pomiędzy programem studiów ukończonym przez daną osobę, a aktualnie obowiązującym programem studiów), wyznaczonych przez dziekana we wniosku o wznowienie danej osoby.

Studenci wznawiający studia na obronę są również zobowiązani do zachowania wszystkich powyższych procedur, a także do złożenia podania o wznowienie na dzień obrony pracy dyplomowej (formularz (plik docx)) oraz do wniesienia dodatkowej opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:

– 220,00 PLN na studiach pierwszego stopnia,

– 390,00 PLN na studiach drugiego stopnia.

Jednolity System Antyplagiatowy - filmy instruktażowe
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badań (OPIIB) na swoim kanale na youtubie umieścił dla Państwa pięć filmów instruktażowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Sugerowana kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):

 1. Jednolity System Antyplagiatowy – wprowadzenie,
 2. Badanie plików w JSA – informacje podstawowe,
 3. Badanie plików w JSA – czynności w systemie,
 4. Raport w systemie JSA,
 5. Raport z JSA do pobrania w pdf.
Propozycje tematów prac dyplomowych
dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science and Information Systems, Inżynieria i Analiza Danych i Data Science

tematy dostępne są na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abSrcHNr-77uUK4GvD3GGR4RbzpyS2esFbypwSzwA2qg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=be63c016-2d2c-45ec-a702-63e56efca83f&tenantId=3b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f