Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / Dean’s Proxy for Professional Training Placement

 • dr inż. Łukasz Błaszczyk
 • pokój: 417 (Gmach MiNI)

 

Dyżury / Office hours

 • 10.30 – 12.00 w każdy dzień z zajęciami wtorkowymi / every day with Tuesday’s plan

 

Uwaga!

 • Od 1 października 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady organizowania i odbywania przez studentów MiNI obowiązkowych praktyk studenckich. Osoby, które rozpoczęły rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 muszą pamiętać o pobraniu aktualnych wersji dokumentów (w szczególności dotyczy to praktyk na podstawie porozumienia z pracodawcą).
 • Prosimy o (w miarę możliwości) elektroniczne wypełnianie dokumentów, ich dwustronne drukowanie oraz żeby nie spinać dokumentów drukowanych na kilku kartkach.
 • Aby uzyskać pełną rejestrację na 5. semestr (w przypadku studiów licencjackich) lub 7. semestr (w przypadku studiów inżynierskich) konieczne jest zaliczenie praktyk. W przypadku braku zaliczenia możliwa jest rejestracja warunkowa, co skutkuje m.in. utratą możliwości ubiegania się o stypendium Rektora.

 

Przydatne informacje

Formy zaliczenia praktyk studenckich

Na Wydziale MiNI można zaliczyć obowiązkowe praktyki studenckie na trzy różne sposoby:

Praktyki na podstawie porozumienia podpisywanego między Pracodawcą, Studentem, a PW
(w podmiotach zewnętrznych)
Uwaga: Porozumienie z pracodawcą musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyk. Dokumenty przynoszone w późniejszym terminie nie będą podpisywane. Nie ma prawnych możliwości podpisania przez Politechnikę porozumienia z firmą mającą siedzibę poza granicami Polski.
Wymagane dokumenty:

 1. Program praktyk (uzgodniony z Pełnomocnikiem i podpisany przez pracodawcę)
 2. Dowód ubezpieczenia NNW
  Uwaga: może (choć nie musi) to być ubezpieczenie oferowane przez Politechnikę, szczegóły w linku (oferta na rok akademicki 2019/2020).
 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich [ ]
  Uwaga: należy dostarczyć trzy egzemplarze porozumienia, każdy egzemplarz musi być podpisany przez pracodawcę oraz studenta, porozumienie zostanie podpisane dopiero po dostarczeniu dokumentów z wcześniejszych punktów.
 4. Skierowanie na praktykę studencką oraz Zaświadczenie o odbyciu praktyki [ ]
  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz skierowania/zaświadczenia; wypełnione i podpisane skierowanie należy odciąć i przekazać pracodawcy, na Wydział powinno wrócić jedynie zaświadczenie.
 5. Sprawozdanie z przebiegu praktyk [ ]
  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz sprawozdania.
 6. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)
 7. Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej (należy odebrać wersję papierową razem z podpisanym porozumieniem i skierowaniem)
Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp.
Regulamin praktyk zezwala na zaliczenie obowiązkowych praktyk na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie lub dzieło) lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W celu zaliczenia praktyk na podstawie takiej umowy należy:

 • wykazać, że zakres pracy był zgodny z kierunkiem studiów,
 • dostarczyć zaświadczenie o zakresie świadczonej pracy, które zawiera ramowy zakres obowiązków (np. programowanie aplikacji webowych w technologii .NET, testowanie aplikacji w technologii JAVA dla sektora ubezpieczeniowego, analiza danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAS, itd.),
 • przepracować odpowiednią dla swojego kierunku liczbę godzin (160 dla inż. i 120 dla lic.),
 • wypełnić, podpisać i dostarczyć podanie – wzór poniżej.

Każdy przypadek zaliczania praktyk w/w sposób rozpatrywany jest indywidualnie.
Można w ten sposób jako praktyki zaliczyć również pracę wykonywaną za granicą. Przedstawiane dokumenty mogą być w języku angielskim, w przypadku dokumentów w innych językach wymagane jest oficjalne tłumaczenie na język polski lub angielski.
Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp. [ PL, ENG]
  Uwaga: dostępna jest edytowalna wersja podania, można w niej wpisać właściwy rodzaj umowy; proszę do listy załączników nie wpisywać ankiety.
 2. Kopia umowy lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 3. Zaświadczenie o zakresie świadczonej pracy
  Uwaga: nie ma edytowalnego wzoru zaświadczenia, pracodawca powinien wymienić obowiązki praktykanta (które świadczą o zgodności z programem studiów).
 4. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS).
  Uwaga: ankieta służy do celów statystycznych, nie zastępuje zaświadczenia o zakresie obowiązków.

Pracodawcy należy przekazać Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej ([], można u Pełnomocnika odebrać również wersję papierową).

Zaliczenie praktyk w jednostkach organizacyjnych Wydziału
Regulamin praktyk umożliwia zaliczenie obowiązkowych praktyk w jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału pod opieką pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego.
Zgodę na zaliczenie praktyk w ten sposób musi wyrazić Prodziekan ds. Studenckich (na wniosek nauczyciela akademickiego). Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w Regulaminie praktyk na MiNI.
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o możliwość odbycia praktyk na wydziale i opinia opiekuna praktyki (wypełnia nauczyciel akademicki) [ ]
  W zależności od kierunku studiów należy przepisać do sprawozdania następujące efekty kształcenia:

  • Efekty kształcenia dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science and Information Systems oraz Inżynieria i Analiza Danych
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów informatycznych.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie informatycznym z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i technologii.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka i Analiza Danych
   1. Ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego lub informatycznego.
   2. Realizuje zadania w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki lub zagadnień analizy danych z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
 2. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać nauczycielowi akademickiemu ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)

 

Ocena przygotowania do praktyk

Każdy, niezależnie od formy zaliczania praktyk, jest zobowiązany dostarczyć (w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej z adresu mailowego pracodawcy) wypełnioną przez pracodawcę ankietę.
 

Praktyki w indeksie
 • Praktyki wpisujemy na str. 82.
 • Rok akademicki i rok studiów – odpowiednie dla czasu trwania praktyki. Rok akademicki kończy się 30 września.
 • Nazwa i siedziba pracodawcy – pełna nazwa pracodawcy / miejsca odbywania praktyk, adres wraz z kodem pocztowym (najlepiej wziąć dane z umowy albo z pieczątki pracodawcy).
 • Czas trwania praktyk – data rozpoczęcia i zakończenia praktyk.