Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / Dean’s Proxy for Professional Training Placement

 • dr inż. Łukasz Błaszczyk
 • e-mail: l(kropka)blaszczyk(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl lub praktyki(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

 

Dyżury / Office hours

 • W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną składanie dokumentów odbywa się wyłącznie mailowo. W szczególnych przypadkach można umawiać się mailowo na osobiste przekazanie dokumentów. Aby uzyskać zaliczenie praktyk jeszcze w semestrze zimowym 2020/21, należy złożyć dokumenty przed końcem sesji zimowej (12 lutego 2021).
 • Jeśli mają Państwo zaliczone praktyki i potrzebują tylko wpisu do indeksu (przy składaniu pracy dyplomowej), to proszę zostawić wypełniony (na str. 82) indeks w Dziekanacie i poinformować mnie o tym mailowo. Wystarczy to zrobić przy składaniu pracy dyplomowej, nie ma potrzeby umawiać się wcześniej.
 • Dyżur odbywa się w środy (w dni z zajęciami środowymi) w godzinach 10.30 – 12.00 w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams. Dyżury w gmachu (stacjonarne) są odwołane.

 

Uwaga!

 • Punkty ECTS za praktyki nie wliczają się do sumy uzyskanych punktów, w szczególności przy rejestracji na kolejny semestr.
 • Ważna informacja dla studentów 2 roku (lic.) i 3 roku (inż.) (w roku akademickim 2019/2020): w związku z aktualną sytuacją, na mocy decyzji Dziekana MiNI z dnia 6 maja 2020 r. wprowadzono nowy termin realizacji praktyk, tzn.:
  • do końca 5 semestru, w przypadku studiów licencjackich,
  • do końca 7 semestru, w przypadku studiów inżynierskich.

  W praktyce oznacza to, że aby uzyskać pełną rejestrację (i np. ubiegać się o stypendium Rektora) na 3. rok (studia licencjackie) albo 4. rok (studia inżynierskie), nie jest konieczne zaliczenie praktyk.
  Powyższa decyzja obejmuje wyłącznie studentów, którzy w roku akademickim 2019/2020 są zarejestrowani na 2. rok studiów licencjackich albo na 3. rok studiów inżynierskich. Pozostałe zasady odbywania praktyk studenckich pozostają niezmienione.

 • 1 października 2019 roku weszły w życie nowe zasady organizowania i odbywania przez studentów MiNI obowiązkowych praktyk studenckich. Osoby, które rozpoczęły rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 muszą pamiętać o pobraniu aktualnych wersji dokumentów (w szczególności dotyczy to praktyk na podstawie porozumienia z pracodawcą).
 • Prosimy o (w miarę możliwości) elektroniczne wypełnianie dokumentów, ich dwustronne drukowanie oraz żeby nie spinać dokumentów drukowanych na kilku kartkach.

 

Przydatne informacje

Formy zaliczenia praktyk studenckich

Na Wydziale MiNI można zaliczyć obowiązkowe praktyki studenckie na trzy różne sposoby:

Praktyki na podstawie porozumienia podpisywanego między Pracodawcą, Studentem, a PW
(w podmiotach zewnętrznych)
Uwaga: Porozumienie z pracodawcą musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyk. Dokumenty przynoszone w późniejszym terminie nie będą podpisywane. Nie ma prawnych możliwości podpisania przez Politechnikę porozumienia z firmą mającą siedzibę poza granicami Polski.
Wymagane dokumenty:

 1. Program praktyk (uzgodniony z Pełnomocnikiem i podpisany przez pracodawcę)
 2. Dowód ubezpieczenia NNW
  Uwaga: może (choć nie musi) to być ubezpieczenie oferowane przez Politechnikę, szczegóły w linku (oferta na rok akademicki 2019/2020).
 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich [ ]
  Uwaga: należy dostarczyć trzy egzemplarze porozumienia, każdy egzemplarz musi być podpisany przez pracodawcę oraz studenta, porozumienie zostanie podpisane dopiero po dostarczeniu dokumentów z wcześniejszych punktów.
 4. Skierowanie na praktykę studencką oraz Zaświadczenie o odbyciu praktyki [ ]
  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz skierowania/zaświadczenia; wypełnione i podpisane skierowanie należy odciąć i przekazać pracodawcy, na Wydział powinno wrócić jedynie zaświadczenie.
 5. Sprawozdanie z przebiegu praktyk [ ]
  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz sprawozdania.
 6. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)
 7. Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej (należy odebrać wersję papierową razem z podpisanym porozumieniem i skierowaniem)
Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp.
Regulamin praktyk zezwala na zaliczenie obowiązkowych praktyk na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie lub dzieło) lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W celu zaliczenia praktyk na podstawie takiej umowy należy:

 • wykazać, że zakres pracy był zgodny z kierunkiem studiów,
 • dostarczyć zaświadczenie o zakresie świadczonej pracy, które zawiera ramowy zakres obowiązków (np. programowanie aplikacji webowych w technologii .NET, testowanie aplikacji w technologii JAVA dla sektora ubezpieczeniowego, analiza danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAS, itd.),
 • przepracować odpowiednią dla swojego kierunku liczbę godzin (160 dla inż. i 120 dla lic.),
 • wypełnić, podpisać i dostarczyć podanie – wzór poniżej.

Każdy przypadek zaliczania praktyk w/w sposób rozpatrywany jest indywidualnie.
Można w ten sposób jako praktyki zaliczyć również pracę wykonywaną za granicą. Przedstawiane dokumenty mogą być w języku angielskim, w przypadku dokumentów w innych językach wymagane jest oficjalne tłumaczenie na język polski lub angielski.
Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp. [ PL, ENG]
  Uwaga: dostępna jest edytowalna wersja podania, można w niej wpisać właściwy rodzaj umowy; proszę do listy załączników nie wpisywać ankiety.
 2. Kopia umowy lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 3. Zaświadczenie o zakresie świadczonej pracy
  Uwaga: nie ma edytowalnego wzoru zaświadczenia, pracodawca powinien wymienić obowiązki praktykanta (które świadczą o zgodności z programem studiów).
 4. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS).
  Uwaga: ankieta służy do celów statystycznych, nie zastępuje zaświadczenia o zakresie obowiązków.

Pracodawcy należy przekazać Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej ([], można u Pełnomocnika odebrać również wersję papierową).

Zaliczenie praktyk w jednostkach organizacyjnych Wydziału
Regulamin praktyk umożliwia zaliczenie obowiązkowych praktyk w jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału pod opieką pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego.
Zgodę na zaliczenie praktyk w ten sposób musi wyrazić Prodziekan ds. Studenckich (na wniosek nauczyciela akademickiego). Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w Regulaminie praktyk na MiNI.
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o możliwość odbycia praktyk na wydziale i opinia opiekuna praktyki (wypełnia nauczyciel akademicki) [ ]
  W zależności od kierunku studiów należy przepisać do sprawozdania następujące efekty kształcenia:

  • Efekty kształcenia dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science and Information Systems oraz Inżynieria i Analiza Danych
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów informatycznych.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie informatycznym z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i technologii.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka i Analiza Danych
   1. Ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego lub informatycznego.
   2. Realizuje zadania w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki lub zagadnień analizy danych z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
 2. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Matematyka (wersja PL), – Matematyka (wersja ENG), – Informatyka i Systemy Informacyjne, – Computer Science and Information Systems, – Inżynieria i Analiza Danych]
  Uwaga: należy przekazać nauczycielowi akademickiemu ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)

 

Ocena przygotowania do praktyk

Każdy, niezależnie od formy zaliczania praktyk, jest zobowiązany dostarczyć (w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej z adresu mailowego pracodawcy) wypełnioną przez pracodawcę ankietę.
 

Praktyki w indeksie
 • Praktyki wpisujemy na str. 82.
 • Rok akademicki i rok studiów – odpowiednie dla czasu trwania praktyki. Rok akademicki kończy się 30 września.
 • Nazwa i siedziba pracodawcy – pełna nazwa pracodawcy / miejsca odbywania praktyk, adres wraz z kodem pocztowym (najlepiej wziąć dane z umowy albo z pieczątki pracodawcy).
 • Czas trwania praktyk – data rozpoczęcia i zakończenia praktyk.