English version English version here.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / Dean’s Proxy for Professional Training Placement

 • dr inż. Łukasz Błaszczyk
 • e-mail: lukasz(kropka)blaszczyk(at)pw(kropka)edu(kropka)pl lub praktyki(kropka)mini(at)pw(kropka)edu(kropka)pl


Dyżury / Office hours

 • Składanie dokumentów odbywa się mailowo (należy przesyłać skany dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie). Wyjątek stanowi porozumienie ws. praktyk (szczegóły poniżej).
 • Dyżur odbywa się w czwartki (w dni z zajęciami czwartkowymi, za wyjątkiem dni posiedzeń Rady Wydziału) w godzinach 12.15 – 13.45 w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams. Dyżury w gmachu (stacjonarne) są odwołane.
 • Jeśli mają Państwo zaliczone praktyki i potrzebują tylko wpisu do indeksu (przy składaniu pracy dyplomowej), to proszę zostawić wypełniony (na str. 82) indeks w Dziekanacie i poinformować mnie o tym mailowo. Wystarczy to zrobić przy składaniu pracy dyplomowej, nie ma potrzeby umawiać się wcześniej.


Uwaga!

 • Punkty ECTS za praktyki nie wliczają się do sumy uzyskanych punktów, w szczególności przy rejestracji na kolejny semestr.
 • Prosimy o (w miarę możliwości) elektroniczne wypełnianie dokumentów.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 (lub później) rozpoczęli studia II stopnia na kierunku Matematyka lub Matematyka i analiza danych mają obowiązek zrealizować praktyki studenckie. Absolwenci studiów I stopnia na Wydziale MiNI PW mają możliwość przepisania praktyk zrealizowanych na studiach I stopnia, należy w tym celu złożyć (na adres mailowy Pełnomocnika) podanie [DOC, PDF]. Niezbędne dane należy uzupełnić na podstawie informacji zamieszczonych w suplemencie do dyplomu.


Przydatne informacje


Formy zaliczenia praktyk studenckich

Na Wydziale MiNI można zaliczyć obowiązkowe praktyki studenckie na trzy różne sposoby:

1) Praktyki na podstawie porozumienia podpisywanego między Pracodawcą, Studentem, a PW
(w podmiotach zewnętrznych)
Uwaga: Porozumienie z pracodawcą musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyk. Dokumenty przynoszone w późniejszym terminie nie będą podpisywane. Nie ma prawnych możliwości podpisania przez Politechnikę porozumienia z firmą mającą siedzibę poza granicami Polski.
Wymagane dokumenty:

 1. Program praktyk (uzgodniony z Pełnomocnikiem i podpisany przez pracodawcę)
 2. Dowód ubezpieczenia NNW

  Uwaga: może (choć nie musi) to być ubezpieczenie oferowane przez Politechnikę, szczegóły w linku.

 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich [DOC, PDF] oraz niezbędne załączniki [PDF]

  Uwaga 1: należy dostarczyć trzy egzemplarze porozumienia, każdy egzemplarz musi być podpisany przez pracodawcę oraz studenta, porozumienie zostanie podpisane dopiero po dostarczeniu dokumentów z wcześniejszych punktów.
  Uwaga 2: załącznik nr 3 („Klauzula informacyjna podmiotu zewnętrznego”) musi zostać sporządzony przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  Uwaga 3: porozumienie jest jedynym dokumentem, który trzeba koniecznie dostarczyć w formie papierowej (nie może to być skan), wyjątkiem są dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 4. Skierowanie na praktykę studencką oraz Zaświadczenie o odbyciu praktyki [DOC, PDF]

  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz skierowania/zaświadczenia; wypełnione i podpisane skierowanie należy odciąć i przekazać pracodawcy, na Wydział powinno wrócić jedynie zaświadczenie.

 5. Sprawozdanie z przebiegu praktyk [DOC, PDFPL, DOC, PDFENG]

  Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz sprawozdania.

 6. Ankieta dla pracodawcy [XLS – wszystkie kierunki (wersja edytowalna)]

  Matematyka (I stopień) [PDF (wersja PL), PDF (wersja ENG)]
  Matematyka i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Informatyka i Systemy Informacyjne (I stopień) [PDF]
  Computer Science and Information Systems (I stopień) [PDF]
  Inżynieria i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Cyberbezpieczeństwie [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Naukach Technicznych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Statystyka Matematyczna i Analiza Danych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach lub Probabilistyka i Modelowanie [PDF]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)

 7. Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej (należy odebrać wersję papierową razem z podpisanym porozumieniem i skierowaniem)
2) Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp.
Regulamin praktyk zezwala na zaliczenie obowiązkowych praktyk na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie lub dzieło) lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W celu zaliczenia praktyk na podstawie takiej umowy należy:

 • wykazać, że zakres pracy był zgodny z kierunkiem studiów oraz, że osiągnięto efekty uczenia się,
 • przepracować odpowiednią dla swojego kierunku liczbę godzin (160 dla inż. i 120 dla lic. lub mgr),
 • wypełnić, podpisać i dostarczyć podanie – wzór poniżej.

Każdy przypadek zaliczania praktyk w/w sposób rozpatrywany jest indywidualnie.
Można w ten sposób jako praktyki zaliczyć również pracę wykonywaną za granicą. Przedstawiane dokumenty mogą być w języku angielskim, w przypadku dokumentów w innych językach wymagane jest oficjalne tłumaczenie na język polski lub angielski.
Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp. [DOC, PDFPL, DOC, PDFENG]

  Uwaga: dostępna jest edytowalna wersja podania, można w niej wpisać właściwy rodzaj umowy; proszę do listy załączników nie wpisywać ankiety.

 2. Kopia umowy lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Program praktyki (podpisany przez pracodawcę przed rozpoczęciem okresu rozliczanego jako praktyki).

  Uwaga: nie ma edytowalnego wzoru powyższego dokumentu, pracodawca powinien wymienić obowiązki praktykanta (które świadczą o zgodności z programem studiów).

 4. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (podpisane przez pracodawcę po zakończeniu okresu rozliczanego jako praktyki) [DOC, PDFPL, DOC, PDFENG].
 5. Zaświadczenie o zakończeniu praktyk (podpisane przez pracodawcę po zakończeniu okresu rozliczanego jako praktyki) [DOC, PDFPL, DOC, PDFENG].
 6. Ankieta dla pracodawcy [XLS – wszystkie kierunki (wersja edytowalna)]

  Matematyka (I stopień) [PDF (wersja PL), PDF (wersja ENG)]
  Matematyka i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Informatyka i Systemy Informacyjne (I stopień) [PDF]
  Computer Science and Information Systems (I stopień) [PDF]
  Inżynieria i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Cyberbezpieczeństwie [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Naukach Technicznych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Statystyka Matematyczna i Analiza Danych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach lub Probabilistyka i Modelowanie [PDF]
  Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS).
  Uwaga: ankieta służy do celów statystycznych, nie zastępuje programu praktyk.

Pracodawcy należy przekazać Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej ([PDF], można u Pełnomocnika odebrać również wersję papierową).

3) Zaliczenie praktyk w jednostkach organizacyjnych Wydziału
Regulamin praktyk umożliwia zaliczenie obowiązkowych praktyk w jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału pod opieką pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego.
Zgodę na zaliczenie praktyk w ten sposób musi wyrazić Prodziekan ds. Studenckich (na wniosek nauczyciela akademickiego). Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w Regulaminie praktyk na MiNI.
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o możliwość odbycia praktyk na wydziale i opinia opiekuna praktyki (wypełnia nauczyciel akademicki) [DOC, PDF] W zależności od kierunku studiów należy przepisać do sprawozdania następujące efekty kształcenia:

  • Efekty uczenia się dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne, Computer Science and Information Systems oraz Inżynieria i Analiza Danych
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów informatycznych.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie informatycznym z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i technologii.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty uczenia się dla kierunku Matematyka
   1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego.
   2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  • Efekty uczenia się dla kierunku Matematyka i Analiza Danych
   1. Ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego lub informatycznego.
   2. Realizuje zadania w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki lub zagadnień analizy danych z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
   3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
 2. Ankieta dla pracodawcy [XLS – wszystkie kierunki (wersja edytowalna)]

  Matematyka (I stopień) [PDF (wersja PL), PDF (wersja ENG)]
  Matematyka i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Informatyka i Systemy Informacyjne (I stopień) [PDF]
  Computer Science and Information Systems (I stopień) [PDF]
  Inżynieria i Analiza Danych (I stopień) [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Cyberbezpieczeństwie [PDF]
  Matematyka (II stopień) – Matematyka w Naukach Technicznych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Statystyka Matematyczna i Analiza Danych [PDF]
  Matematyka lub Matematyka i Analiza Danych (II stopień) – Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach lub Probabilistyka i Modelowanie [PDF]
  Uwaga: należy przekazać nauczycielowi akademickiemu ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS).


Ocena przygotowania do praktyk

Każdy, niezależnie od formy zaliczania praktyk, jest zobowiązany dostarczyć (w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej z adresu mailowego pracodawcy) wypełnioną przez pracodawcę ankietę.

Praktyki w indeksie

 • Praktyki wpisujemy na str. 82.
 • Rok akademicki i rok studiów – odpowiednie dla czasu trwania praktyki. Rok akademicki kończy się 30 września.
 • Nazwa i siedziba pracodawcy – pełna nazwa pracodawcy / miejsca odbywania praktyk, adres wraz z kodem pocztowym (najlepiej wziąć dane z umowy albo z pieczątki pracodawcy).
 • Czas trwania praktyk – data rozpoczęcia i zakończenia praktyk.