Select Page

Informacje dziekanatu

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 11:00 – 14:00
Środa NIECZYNNY

Ważne informacje:

W dniu 14 listopada 2018 r. dyżur Prodziekana ds. Nauczania jest odwołany

Na stronie Dokumenty i formularze dostępne jest edytowalna wersja

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów.

Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zaprasza na przesłuchania, które odbędą się 8 i 10 października o godz. 18:00 w DS “Riviera” pok. A222

Wraz z Zespołem będziesz mógł szkolić swój potencjał wokalny, taneczny i
muzyczny, będziesz miał szansę poznać nowych ludzi i być może znaleźć przyjaciół na długie lata.
również do sekcji muzycznej. ZALICZA WYCHOWANIE FIZYCZNE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ CO OFERUJE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ – http://www.zpitpw.pl/pl/oferujemy-zespolowiczom

Więcej informacji na www.zpitpw.pl oraz  www.facebook.com/zpitpw

Studium Języków Obcych PW, w ramach projektu NERW , organizuje kursy języka angielskiego. Obecnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą na kursy przygotowujące do egzaminu IELTS.  Szczegółowa informacja znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/NERW/zapisy_NERW.pdf

Information for the 1st Year Students
English Medium studies – General Information

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET NA STRONIE www.SJO.PW.EDU.PL

Elektroniczna Legitymacja Studencka:

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


 

Opłaty:

Wpłaty należy dokonać
w Banku PEKAO S.A. ul. Noakowskiego 18/20
lub na indywidualne konto studenta
z dopisaniem: 1120, nazwisko imię – za co opłata.

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i później są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW.

Opłaty za studia

Opłaty za studia wynoszą:

 • studia I stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2040 zł za semestr,
 • studia II stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2550 zł za semestr.

Opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta z dopiskiem w rubryce tytułem “MiNI 1120 semestr (nr)” przed rozpoczęciem każdego semestru:

 • za semestr zimowy do 30 września
 • za semestr letni do 20 lutego
Zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21.06.2006 r. § 2 pkt. 9 – opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych i obciążeniem kosztem opłaty za wysłanie przez Uczelnię wezwania do zapłaty.
Brak wpłat w ustalonych terminach skutkuje skreśleniem z listy studentów z powodu niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów.

Odpłatność za zajęcia prowadzone dla cudzoziemców będzie pobierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów.

UWAGA

Za datę wniesienia opłaty uważa się udokumentowana datę dokonania wpłaty na konto Uczelni.

Rezygnacja ze studiów

W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:

a) 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Opłaty za wydanie dokumentów

wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) – (Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej) 25,50 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł
3 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł
4 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 3 numer indywidualnego konta studenta
W punkcie 4 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

UWAGA, osoby wznawiające studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 80,00 zł na indywidualne konto studenta z dopiskiem: 1120, Nazwisko i imię – opłata za wznowienie

Opłaty za powtórne realizowanie zajęć

Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć oraz opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem (iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę powtarzanych) oraz opłaty ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu):

 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 11,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 90,00 ZŁ ZA WYKŁAD
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 16,50 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 90,00 ZŁ ZA WYKŁAD

Opłatę oblicza student wg wzoru: tygodniowa liczba godz. (ćw./lab./proj.) x 15 tyg. x powyższa stawka za 1h PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA DO 15 PAŹDZIERNIKA (warunki z semestru zimowego) LUB DO 20 MARCA (warunki z semestru letniego)

Powyższe opłaty obowiązują od roku akademickiego 2018/2019.

W PRZYPADKU GDY W SYSTEMIE USOS WIDNIEJE ZALEGŁOŚĆ, A OPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA, KOPIĘ DOWODU WPŁATY PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU BĄDŹ WYSŁAĆ E_MAILEM NA ADRES dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Faktura

 • Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można odebrać tylko w miesiącu wpłaty w Gmachu Wydziału MiNI PW w pokoju 027.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW

 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.