Godziny Otwarcia dziekanatu:

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 11:00 – 14:00
ŚRODA NIECZYNNE

Rzecznikiem zaufania na wydziale MiNI jest dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni (link do strony)

Pełnomocnikiem Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami jest mgr Ewelina Szczęsna (link do strony)

Katalog Biblioteki Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW– Gmach Fizyki PW pokój 227 (link do strony Biblioteki)

Katalog Bibliteki Głównej PW – Gmach Główny PW (link do strony BG)

Przysposobienie  biblioteczne dla studentów I roku (link do strony)

 

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.  Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: 

  • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne. 
  • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka. 
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych. 
  • Psychoedukacja. 
  • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Więcej informacji na stronie Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (link do strony BSOU) w zakładce Sekcja Psychologów (link do zakładki SP)

elektroniczna Legitymacja studencka:

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.

Opłaty:

Wszystkich wpłat należy dokonywać na indywidualne konto studenta podane w USOS Web, w tytule przelewu: 1120, nazwisko imię – za co opłata.

Opłaty za studia i za powtórne realizowanie zajęć

Informacja o opłatach w roku akademickim 2023/2024

A. Wysokości opłat:

1. przez cały okres studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. B lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów.

2. w roku akademickim 2023/2024 dla studentów przyjętych na studia, na poprzednich zasadach, w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

  • studentów obywateli polskich,
  • studentów cudzoziemców przyjętych na studia „na zasadach obowiązujących obywateli polskich” określonych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2023/2024 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 113/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

C. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 95/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

D. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 123/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. (link do strony BIP PW) (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 176/2020 i 312/2020) w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

E. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 89/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. (link do strony BIP PW) (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 135/2019, 216/2019 i 311/2020) w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020.

F. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 121/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

G. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 112/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2022/2023 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

H. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 94/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

I. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 119/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. (link do strony BIP  PW) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2020/2021 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

J. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 64/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. (link do strony BIP PW) (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 251/2019) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia albo studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.

K. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 143/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. (link do strony BIP PW) w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej.


Wysokość należnych opłat jest dostępna na koncie studenta w systemie USOSWeb w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.

Opłaty należy wnieść nie później niż w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia semestru.

Brak wpłat w ustalonym terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów z powodu niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę dokonania wpłaty na konto Uczelni.

Rezygnacja ze studiów
W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:
a) 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.
Opłaty za wydanie dokumentów
1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) 33,00 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00 zł
3 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta studenta podany w systemie USOS Web (w zakładce Dla Studentów Rozliczenia).

Faktura
Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można zamówić i odebrać dziekanacie Wydziału MiNI PW w pokoju 027.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW
  • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
  • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru skutkuje skreśleniem z listy studentów.
  • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia