Godziny otwarcia Dziekanatu:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK PIĄTEK 11:00-14:00
ŚRODA ZAMKNIĘTE

Ważne informacje:

legitymacje studenckie pozostają ważne

z uwagi na przywrócenie obostrzeń w całym kraju przypominamy, że wraz z ponownym wprowadzeniem ograniczeń w działalności i pracy uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty. Oznacza to, że na czas obostrzeń oraz 60 dni od daty zakończania ograniczeń, legitymacje pozostają ważne bez konieczności posiadania nowego hologramu.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Podstawy prawne:
1) Art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)oraz,
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 363)

 

Pomoc Psychologa

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.  

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: 

 • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne. 
 • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka. 
 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych. 
 • Psychoedukacja. 
 • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy. 

 Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie. 

Dyżury psychologa: 

środa: 9.00 – 15.00 
czwartek: 15.00 – 19.00 
piątek: 15.00 – 19.00 

Umawianie spotkania z psychologiem nr tel. komórkowego: 781150453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich)  

Rzecznik Zaufania na MiNI

Rzecznikiem zaufania na MiNI jest dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni

ZAPISY  NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET NA STRONIE www.SJO.PW.EDU.PL

 

Na stronie Dokumenty i formularze dostępne jest edytowalna wersja

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów.

Elektroniczna Legitymacja Studencka:

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


 

Opłaty:

Wszystkich wpłat należy dokonywać na indywidualne konto studenta podane w USOS Web, w tytule przelewu: 1120, nazwisko imię – za co opłata.

Opłaty za studia i za powtórne realizowanie zajęć

Informacja o opłatach w roku akademickim 2021/2022

A. Wysokości opłat:

 1. w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w roku akademickim 2021/2022 dla studentów przyjętych na studia na poprzednich zasadach w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:
  • studentów obywateli polskich,
  • studentów cudzoziemców przyjętych na studia „na zasadach obowiązujących obywateli polskich” określonych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 95/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 123/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 176/2020 i 312/2020) w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

C. Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 89/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 135/2019, 216/2019 i 311/2020) w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020.

D. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 94/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja  2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

E. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 119/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca  2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2020/2021 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej.

F. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 64/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 251/2019) w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia albo studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.

G. Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych

obliczane są zgodnie z Decyzją nr 143/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 sierpnia  2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej.


Wysokość należnych opłat jest dostępna na koncie studenta w systemie USOSWeb w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.

Opłaty należy wnieść nie później niż w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia semestru.

Brak wpłat w ustalonym terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów z powodu niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę dokonania wpłaty na konto Uczelni.

Rezygnacja ze studiów
W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:
a) 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.
Opłaty za wydanie dokumentów
1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) 33,00 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00 zł
3 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta studenta podany w systemie USOS Web (w zakładce Dla Studentów Rozliczenia).

Faktura
Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można zamówić i odebrać dziekanacie Wydziału MiNI PW w pokoju 027.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW
 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia