Wybierz Strona

Informacje dziekanatu

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia Studentów w Dziekanacie (pok. 27 i 33) są możliwe TYLKO po wcześniejszym umówieniu się. Nie ma możliwości wizyty w Dziekanacie bez uprzedniego kontaktu mailowego bądź telefonicznego. 

Due to the Covid-19 pandemic, the Dean’s Office (room 27 and 33) is closed until further notice. We suggest you contact the Dean’s Office staff via e-mail or phone to see if it is possible to arrange a meeting.

Ważne informacje:

legitymacje studenckie pozostają ważne

z uwagi na przywrócenie obostrzeń w całym kraju przypominamy, że wraz z ponownym wprowadzeniem ograniczeń w działalności i pracy uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty. Oznacza to, że na czas obostrzeń oraz 60 dni od daty zakończania ograniczeń, legitymacje pozostają ważne bez konieczności posiadania nowego hologramu.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Podstawy prawne:
1) Art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)oraz,
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1835)

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19.html

 

Pomoc Psychologa

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.  

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: 

 • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne. 
 • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka. 
 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych. 
 • Psychoedukacja. 
 • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy. 

 Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie. 

Dyżury psychologa: 

środa: 9.00 – 15.00 
czwartek: 15.00 – 19.00 
piątek: 15.00 – 19.00 

Umawianie spotkania z psychologiem nr tel. komórkowego: 781150453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich)  

Rzecznik Zaufania na MiNI

Rzecznikiem zaufania na MiNI jest dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni

ZAPISY  NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET NA STRONIE www.SJO.PW.EDU.PL

 

Na stronie Dokumenty i formularze dostępne jest edytowalna wersja

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów.

Elektroniczna Legitymacja Studencka:

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


 

Opłaty:

Wszystkich wpłat należy dokonywać na indywidualne konto studenta podane w USOS Web, w tytule przelewu: 1120, nazwisko imię – za co opłata.

Opłaty za studia

Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z Decyzją Rektora nr 123/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. wynoszą:

Studenci (obywatele polscy) przyjęci na studia w roku akademickim 2020/2021, oraz studenci przyjęci na starych zasadach, na studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

 • studia I stopnia w języku angielskim (Computer Science and Information Systems), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2 550 zł za semestr,
 • studia II stopnia w języku angielskim (Computer Science and Information Systems), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 3 000 zł za semestr,

Studenci  (obywatele polscy) przyjęci na studia w rok akademickim 2019/2020:

 • studia I stopnia w języku angielskim (Computer Science and Information Systems), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2 040 zł za semestr.
 • studia II stopnia w języku angielskim (Computer Science and Information Systems), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2 550 zł za semestr,

Opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta z dopiskiem w rubryce tytułem „MiNI 1120 semestr (nr)” przed rozpoczęciem każdego semestru:

 • za semestr zimowy do 30 września
 • za semestr letni do 20 lutego
 
Brak wpłat w ustalonych terminach skutkuje skreśleniem z listy studentów z powodu niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów.

UWAGA

Za datę wniesienia opłaty uważa się udokumentowana datę dokonania wpłaty na konto Uczelni.

Rezygnacja ze studiów

W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:

a) 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Opłaty za wydanie dokumentów

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) 33,00 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00 zł
3 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta studenta podany w systemie USOS Web (w zakładce Dla Studentów Rozliczenia).

Opłaty za powtórne realizowanie zajęć

Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć oraz opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem (iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę powtarzanych) oraz opłaty ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu):

 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 11,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 90,00 ZŁ ZA WYKŁAD
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 16,50 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 90,00 ZŁ ZA WYKŁAD

Opłatę oblicza student wg wzoru:tygodniowa liczba godz. (ćw./lab./proj.) x 15 tyg. x powyższa stawka za 1hPŁATNOŚĆ ZA WARUNKI POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA DO 15 PAŹDZIERNIKA (warunki z semestru zimowego) LUB DO 20 MARCA (warunki z semestru letniego)

Powyższe opłaty obowiązują od roku akademickiego 2018/2019.

W PRZYPADKU GDY W SYSTEMIE USOS WIDNIEJE ZALEGŁOŚĆ, A OPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA, KOPIĘ DOWODU WPŁATY PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU BĄDŹ WYSŁAĆ E-MAILEM NA ADRES dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Faktura

Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można zamówić i odebrać dziekanacie Wydziału MiNI PW w pokoju 027.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW

 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.