Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mini.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko kolorem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-14
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Michał Radzki, webmaster@mini.pw.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48222347487.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
email: wsparcie.son@pw.edu.pl
telefon I: +48222341314,
telefon II: +48695910787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób z niepełnosprawnościami w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej. Miejsca parkingowe znajdują się przy bramie II Gmachu Głównego oraz w garażu podziemnym Gmachu Matematyki.
Osoby z niepełnosprawnością nie będą miały problemu z dostaniem się do budynku Gmachu Matematyki.
Osoba z dysfunkcją narządu ruchu, która poruszająca się na wózku inwalidzkim ruchu – nie będzie mogła dostać się do pomieszczeń zlokalizowanych na półpiętrze, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia kół naukowych i pokoje gościnne.
Obiekt wyposażony jest też w krzesełko ewakuacyjne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W dziekanacie (pok.32), raz w sekretariacie (pok.17) dostępne są mobilne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.
Osoba z dysfunkcją narządu wzroku może korzystać z tabliczek brajlowskich umieszczonych na drzwiach wszelkich pomieszczeń.
Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności:
• powierzchnie spoczników schodów nie są wykończone wyróżniającym się odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,
• nie ma oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu,
• balustrady zewnętrzne nie wystają 30 cm poza początek i koniec schodów,
• ze względu na swoją konstrukcję budynek jest przeszklony i niestety nie został jeszcze wyposażony w oznakowanie ostrzegawcze.
W Gmachu Matematyki zainstalowana jest winda dostosowana do osób niepełnosprawnych wyposażona w przyciski przywołujące windę, które posiadają wytłoczenia w alfabecie Braille’a oraz posiada system głosowy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na każdym piętrze Gmachu.
Parametry przedsionków, wiatrołapów nie stanowią bariery dla osób niepełnosprawnych.