Dlaczego warto studiować Inżynierię i Analizę Danych – opinie studentów i absolwentów

Żyjemy w fascynującej dobie przeciążenia informacyjnego: dla korporacji, instytucji i zainteresowanych jednostek zarówno samo zdobycie różnorakich danych jak i późniejsze ich przechowywanie nie stanowi już właściwie żadnego problemu – jeśli tylko dysponują odpowiednimi środkami. Wyzwaniem pozostaje jednak przetworzenie tego oceanu nic nie mówiących ciągów bitów na użyteczną wiedzę, np. plan marketingowy firmy, zoptymalizowany pod różnymi względami sposób rekomendowania treści użytkownikom portalu internetowego, taktykę inwestowania na giełdzie, dalszy kierunek badań R&D. Z tego rodzaju wyzwaniami mierzy się m.in. względnie nowa, ale prężnie rozwijająca się dziedzina inżynierii i analizy danych (ang. data science), która wymaga od zajmującej się nią profesjonalistów nie tylko dziedzinowej wiedzy eksperckiej oraz szeroko pojętej kreatywności i ciekawości świata, ale także kompetencji matematycznych (w szczególności statystycznych) oraz umiejętności programistycznych; por. rys. poniżej.
[Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, PWN, Warszawa, 2016]

datascience

Studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie studia stacjonarne (dzienne)

(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty uczenia się I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnicznych trwają siedem semestrów – ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w naukach technicznych i wyróżniają się następującymi cechami:

  • Łączą oni wszechstronne umiejętności informatyczne, matematyczne i kreatywnego rozwiązywania problemów w obszarze określanym w jęz. ang. jako Data Science.
  • Efektywnie posługują się zarówno informatycznymi narzędziami, jak i całymi systemami do pozyskiwania, składowania oraz analizy danych.
  • Biegle programują w wielu różnych językach – zwłaszcza tych, które są stosowane w przetwarzaniu danych (także o dużym wolumenie – big data).
  • Posiadają znajomość metod probabilistycznych, statystycznych oraz uczenia maszynowego i potrafią je zastosować do analizy zbiorów danych pochodzących z różnorodnych źródeł.
  • Potrafią również samodzielnie zdobywać wiedzę na temat metod i narzędzi adekwatnych do postawionych przed nimi zadaniami.

Absolwenci kierunku inżynieria i analiza danych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, grupujących przedstawicieli odbiorców analiz i systemów przetwarzania danych oraz specjalistów z obszaru informatyki. Mają doświadczenie w samodzielnym rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i tworzeniu systemów informatycznych związanych z analizą i przetwarzaniem danych. Mogą pracować jako inżynierowie danych, zapewniając obsługę i wstępną analizę dużych wolumenów danych, analitycy, projektanci i twórcy oprogramowania.

Opinia p. Zofii Redzisz – dyrektor Globalnego Centrum Usług Aplikacji Biznesowych PwC o kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Certyfikat SAS

Prezentacja kierunku Inżynieria i Analiza Danych