dlaczego warto studiować Matematykę – opinie absolwentów


Studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie studia stacjonarne (dzienne)

(programy studiów i sylabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty uczenia się

Pełna oferta przedmiotów obieralnych zgłaszana jest na każdy rok akademicki i znajduje się w Informacjach Dziekanatu

W okresie studiów student poznaje podstawowe działy matematyki, które pozwolą mu prowadzić badania naukowe oraz swobodnie poruszać się w wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki. Pierwsze trzy lata obejmują gruntowne kształcenie podstawowe. Obowiązkowymi przedmiotami na tych latach są m.in. analiza matematyczna i funkcjonalna, algebra z geometrią, elementy logiki i teorii mnogości, topologia, funkcje zmiennej zespolonej, równania różniczkowe zwyczajne, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka dyskretna, języki programowania. Na latach I i II wszystkie przedmioty są obowiązkowe, a na wyższych latach studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. Ukończenie studiów I stopnia następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 180 pkt. z przedmiotów na latach I – III i pozytywnej recenzji pracy dyplomowej. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego pozostaje w gestii studenta – może ją podjąć w okresie dwóch lat od momentu złożenia pracy.

Certyfikat SAS

Kierunek Matematyka otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Prezentacja kierunku Matematyka


Wiadomości archiwalne