Informacje
tytuł zawodowy licencjat
długość programu 6 semestrów
forma studiów studia stacjonarne (dzienne)
język wykładowy
polski
Opis kierunku

W czasie studiów student poznaje podstawowe działy matematyki, które pozwolą mu prowadzić badania naukowe oraz swobodnie poruszać się w wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki. Pierwsze trzy lata obejmują gruntowne kształcenie podstawowe. Obowiązkowymi przedmiotami na tych latach są m.in. analiza matematyczna i funkcjonalna, algebra z geometrią, elementy logiki i teorii mnogości, topologia, funkcje zmiennej zespolonej, równania różniczkowe zwyczajne, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka dyskretna, języki programowania. Na latach I i II wszystkie przedmioty są obowiązkowe, a na wyższych latach studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. Ukończenie studiów I stopnia następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

Plan studiów

Kierunkowe efekty uczenia się

Certyfikat SAS

Uchwała nr 743/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2018 r.w sprawie wyróżniającej oceny programowej

Prezentacja kierunku Matematyka (Film)