Księga Jakości Kształcenia Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej


Procedury:

Procedura przeprowadzania sprawdzianów

Pismo Prorektora nr RD.0132.1.2019.178 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przy ogłaszaniu wyników sprawdzianów itp.

Informacja o  zaliczeniu obowiązkowych praktyk studenckich

Zarządzenie nr 7/2023 Dziekana MiNI z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim i w języku angielskim

Zarządzenie nr 8/2023 Dziekana MiNI z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Zarządzenie nr 9/2023 Dziekana MiNI z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Matematyka

Zarządzenie nr 10/2023 Dziekana MiNI z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Matematyka i Analiza Danych

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie utajniania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 13/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 41/2013 z dnia 8 października 2013 w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów

Zarządzenie Rektora nr 44/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 029/2010 z dnia 25 maja2010 W sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Rektora nr 044/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia