Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) powstał w 1999 roku w wyniku podzielenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Początkowo miał siedzibę w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, a w 2012 roku przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy ul. Koszykowej 75.

Wydział MiNI może pochwalić się wysoką pozycją naukową. W ewaluacji za lata 2017-2021 dwie główne dyscypliny naukowe, do których przypisani są pracownicy badawczo-dydaktyczni wydziału, matematyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja, otrzymały kategorię A. Także w poprzednich latach wydział posiadał kategorię A w grupie nauk ścisłych: matematyki i informatyka. O randze prowadzonych na wydziale badań świadczą wysokie pozycje w rankingu QS World University Ranking by Subject.; Computer science and information systems zajmuje miejsce 251-300, matematyka miejsce 301-350. Pracownicy wydziału realizują liczne projekty badawcze finansowane przez programy wewnętrzne Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, agendy krajowe, takie jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jak również projekty międzynarodowe w ramach konkursów H2020, IdeaLab lub PolNor. Wydział MiNI realizuje również projekty zlecone przez podmioty prywatne z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez powołany w tym celu w 2011 roku Ośrodek Badań dla Biznesu. Od roku 2021 na wydziale działa również Centrum Analiz i Uczenia Statystycznego CAUSE prowadzące badania i projekty skupione na obszarze analizy danych.

Wydział MiNI posiadał prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych w dyscyplinie matematyka oraz stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od 2019 roku uprawnienia do nadawania stopni naukowych przejęły odpowiednio Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka i Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej. Wydział prowadził także Studia doktoranckie z matematyki oraz informatyki. Od 2019 uprawnienia te przejęła Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej.

Wydział MiNI prowadzi kształcenie na czterech kierunkach studiów I i II stopnia: Matematyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz na nowoutworzonych kierunkach Inżynieria i Analiza Danych (od roku 2017) oraz Matematyka i Analiza Danych (od roku 2019). Wszystkie kierunki studiów prowadzonych na wydziale przyciągają na Politechnikę Warszawską najlepszych kandydatów; co roku progi punktowe w rekrutacji na studia I stopnia na Wydział MiNI znajdują się wśród najwyższych na Politechnice Warszawskiej. Realizacja kształcenia na wysokim poziomie na kierunkach łączących dwie dyscypliny naukowe jest odzwierciedleniem ścisłej współpracy matematyków i informatyków zatrudnionych na naszym wydziale. Kierunek Matematyka dwukrotnie otrzymał wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2010 i 2018 roku. Kierunki Informatyka oraz Inżynieria i Analiza Danych uzyskał ocenę pozytywną odpowiednio w 2016 i 2022 roku.