Informacje
tytuł zawodowy magister
długość programu 4 semestry
forma studiów studia stacjonarne (dzienne)
język wykładowy
polski
Opis kierunku

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka prowadzonym na wydziale MiNI otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent ten posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Zna on co najmniej jeden język obcy (najczęściej angielski) co najmniej na poziomie B2 (Zgodnie z opracowaną przez Radę Europy Tabelą poziomów kompetencji językowej poziom umożliwiający komunikowanie się w sprawach ogólnych i zawodowych oraz prezentację wyników prac i osiągnięć naukowych). Dzięki temu może on wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy w kraju i za granicą. Jest on przygotowany zarówno do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, jak i tworzenia i wykorzystywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia związanych z naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Ma on również odpowiednie przygotowanie informatyczne do rozwiązywania badanych zagadnień z użyciem komputerów. Dzięki wiedzy ogólnej, samodzielności oraz nawykowi doskonalenia się może on też stosunkowo łatwo zmienić zawód jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Plan studiów

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 743/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2018 r.w sprawie wyróżniającej oceny programowej

Specjalności na kierunku