Dlaczego warto studiować Matematykę  – opinie absolwentów


Studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)

(programy studiów i sylabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty uczenia się

Pełna oferta przedmiotów obieralnych zgłaszana jest na każdy rok akademicki i znajduje się w Informacjach Dziekanatu

O specjalnościach słów kilka…

Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach

Statystyka Matematyczna i Analiza Danych

Matematyka w Naukach Technicznych

Matematyka w Cyberbezpieczeństwie

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka prowadzonym na wydziale MiNI otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent ten posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Zna on co najmniej jeden język obcy (najczęściej angielski) co najmniej na poziomie B2 (Zgodnie z opracowaną przez Radę Europy Tabelą poziomów kompetencji językowej poziom umożliwiający komunikowanie się w sprawach ogólnych i zawodowych oraz prezentację wyników prac i osiągnięć naukowych). Dzięki temu może on wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy w kraju i za granicą. Jest on przygotowany zarówno do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, jak i tworzenia i wykorzystywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia związanych z naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Ma on również odpowiednie przygotowanie informatyczne do rozwiązywania badanych zagadnień z użyciem komputerów. Dzięki wiedzy ogólnej, samodzielności oraz nawykowi doskonalenia się może on też stosunkowo łatwo zmienić zawód jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kierunek Matematyka otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej