Kontakt:

Ewelina Szczęsna
pok. 33
tel. (22) 234 59 21
e-mail: stypendia@mini.pw.edu.pl

Aktualności:

2019-04-11     W zakładce Domy Studenckie Terminarz Akcji Kwaterunkowej 2019
                         dostępny jest terminarz na rok 2019/2020 dla obecnych studentów, studentów cudzoziemców i doktorantów.

Uroczystość Wręczenia Dyplomów – zaproszenie

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 9)

Zapraszam do zapoznania się.
Świadczenia pomocy materialnej

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2018 r. Regulamin Świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Dokumenty do otrzymania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce Stypendia Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów

Stypendium socjalne Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 3 i § 4.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki wynosi 1 050,00 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Dla studentów i doktorantów:

 • maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1 200 zł
 • minimalna wysokość stypendium socjalnego – 450 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 340 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki na pierwsze dziecko – 100 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż do studencki na niepracującego współmałżonka oraz na każde następne dziecko – 50 zł

O stypendium socjalne student i doktorant możne ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji i sesji jesiennej).

Termin składania wniosków o stypendium socjalne:

 – do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego.

 – po upływie ww terminu student może nadal złożyć wniosek, a stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumentowanie dochodu:

Osoby, które należy uwzględnić we wniosku:

 • student
 • rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni)
 • rodzeństwo studenta:
   ° niepełnoletnie,
   ° pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia,
   ° niepełnosprawni – bez względu na wiek
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek

Dokumenty do dochodu:

Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy

Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny:

 • jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego liczy się do dochodu rodziny w momencie jeżeli członek rodziny posiada 1ha),
 •  
 • jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: zaświadczenie z naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację:
  ° formę opłaconego podatku,
  ° wysokość przychodu,
  ° stawce podatku,
  ° wysokości opłaconego podatku

(Obwieszczenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej),

 • jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem życie,° orzeczenie o niepełnosprawności – dla rodzeństwa z niepełnosprawnością,
 • w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp.,
 • inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 5.

Wysokość stypendium:

 • I kategorii – 1 000 zł
 • II kategorii – 750 zł
 • III kategorii – 500 zł

Student/doktorant ubiegający się o stypendium musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Student/doktorant ubiegający się o orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien złożyć w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek studenta/doktoranta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 7, wykaz olimpiad uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

Procedurę postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu.

Kryteria tworzenia list rankingowych dla studentów

Kryteria tworzenia list rankingowych dla doktorantów oraz formatka do wpisywania osiągnięć

Termin składania wniosków:

 • dla studentów Matematyki (I, II stopień), Informatyki i Computer Science (I stopień) do 15 dnia po rozpoczęciu roku akademickiego
 • dla studentów Informatyki i Computer Science (II stopień), Inżynieri i Analizy Danych (I i II stopnia) do 14 dnia po rozpoczęciu semestru

wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiad:

 • I kategorii – 700 zł
 • II kategorii – 500 zł

wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów – 600 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 8.

wartość punktu sportowego, artystycznego oraz za osiągnięcia naukowe stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 22 zł

Zasady przyznawania punktów za:

Stypendium dla cudzoziemców

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 9.

Domy Studenckie/ Dormitory

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 r. Regulamin Domów Studenckich

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Kwaterowania określający zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc
Zarządzenie nr 23/016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania

Przydatne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PW
 • Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności
 • Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Rezygnacja z miejsca w Domu Studenckim PW
 • Odpis decyzji o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim PW

Terminarz Akcji Kwaterunkowej 2019/ Timetable of the Accommodation Process:

Harmonogram Kwaterowania 2019

Strona na którą państwo logujecie cię w celu zakwaterowania w domu studenckim znajduje się pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentowi przysługuje bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Studenci mogą w dowolnym momencie roku akademickiego przystąpić do ubezpieczenia NNW. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie kwoty 35 zł na nr konta podany w Informacja NNW. 

Student jest ubezpieczony od dnia następnego po wpłaceniu ww. kwoty na konto.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia należy zaniesieść dowód wpłaty do pokoju 325N.

Ważne dokumenty:

 1. Informacja NNW
 2. Ogólne Warunki Umowy
 3. Druk zgłoszenia szkody

Szczegółowe informację dot. Ubezpieczenia NNW można uzyskać w Kwesturze PW budynek Administracji ul. Noakowskiego 18/20 klatka B. pokój 325, tel. 22 234 66 42

Kredyt Studencki

Kredyt studencki jest udzielany na podstawie;

 • Ustawy z dnia 26 marca 2012 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572)
 • Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. 1998 nr 108 poz. 685)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U.2017 poz. 1905)

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 r.

Inne informację o kredytach studenckich

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Galeria  z Uroczystości Wręczenia dyplomów z poprzednich lat