Kontakt:

Ewelina Szczęsna
pok. 33
tel. (22) 234 59 21
e-mail: stypendia@mini.pw.edu.pl

Aktualności:

2019-06-05     Wniosek o wypłatę zwiększenia na miesiąc lipiec

2019-05-20      Regulamin stypendium im. M. Króla na rok 2019/2020, wniosek edytowalny
                              wniosek należy złożyć w terminie do 19 czerwca 2019 r. w pokoju 112 w Gmachu Głównym

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 9)

Zapraszam do zapoznania się.
Świadczenia pomocy materialnej

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2018 r. Regulamin Świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Dokumenty do otrzymania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce Stypendia Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów

Stypendium socjalne Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 3 i § 4.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki wynosi 1 050,00 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Dla studentów i doktorantów:

 • maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1 200 zł
 • minimalna wysokość stypendium socjalnego – 450 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 340 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki na pierwsze dziecko – 100 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż do studencki na niepracującego współmałżonka oraz na każde następne dziecko – 50 zł

O stypendium socjalne student i doktorant możne ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji i sesji jesiennej).

Termin składania wniosków o stypendium socjalne:

 – do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego.

 – po upływie ww terminu student może nadal złożyć wniosek, a stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumentowanie dochodu:

Osoby, które należy uwzględnić we wniosku:

 • student
 • rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni)
 • rodzeństwo studenta:
   ° niepełnoletnie,
   ° pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia,
   ° niepełnosprawni – bez względu na wiek
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek

Dokumenty do dochodu:

Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy

Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny:

 • jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego liczy się do dochodu rodziny w momencie jeżeli członek rodziny posiada 1ha),
 •  
 • jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: zaświadczenie z naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację:
  ° formę opłaconego podatku,
  ° wysokość przychodu,
  ° stawce podatku,
  ° wysokości opłaconego podatku

(Obwieszczenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej),

 • jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem życie,° orzeczenie o niepełnosprawności – dla rodzeństwa z niepełnosprawnością,
 • w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp.,
 • inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 5.

Wysokość stypendium:

 • I kategorii – 1 000 zł
 • II kategorii – 750 zł
 • III kategorii – 500 zł

Student/doktorant ubiegający się o stypendium musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Student/doktorant ubiegający się o orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien złożyć w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek studenta/doktoranta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 7, wykaz olimpiad uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

Procedurę postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu.

Kryteria tworzenia list rankingowych dla studentów

Kryteria tworzenia list rankingowych dla doktorantów oraz formatka do wpisywania osiągnięć

Termin składania wniosków:

 • dla studentów Matematyki (I, II stopień), Informatyki i Computer Science (I stopień) do 15 dnia po rozpoczęciu roku akademickiego
 • dla studentów Informatyki i Computer Science (II stopień), Inżynieri i Analizy Danych (I i II stopnia) do 14 dnia po rozpoczęciu semestru

wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiad:

 • I kategorii – 700 zł
 • II kategorii – 500 zł

wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów – 600 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 8.

wartość punktu sportowego, artystycznego oraz za osiągnięcia naukowe stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 22 zł

Zasady przyznawania punktów za:

Stypendium dla cudzoziemców

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 9.

Domy Studenckie/ Dormitory

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 r. Regulamin Domów Studenckich

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Kwaterowania określający zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc
Zarządzenie nr 23/016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania

Przydatne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PW
 • Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności
 • Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Rezygnacja z miejsca w Domu Studenckim PW
 • Odpis decyzji o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim PW

Terminarz Akcji Kwaterunkowej 2019/ Timetable of the Accommodation Process:

Harmonogram Kwaterowania 2019

Strona na którą państwo logujecie cię w celu zakwaterowania w domu studenckim znajduje się pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentowi przysługuje bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Studenci mogą w dowolnym momencie roku akademickiego przystąpić do ubezpieczenia NNW. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie kwoty 35 zł na nr konta podany w Informacja NNW. 

Student jest ubezpieczony od dnia następnego po wpłaceniu ww. kwoty na konto.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia należy zaniesieść dowód wpłaty do pokoju 325N.

Ważne dokumenty:

 1. Informacja NNW
 2. Ogólne Warunki Umowy
 3. Druk zgłoszenia szkody

Szczegółowe informację dot. Ubezpieczenia NNW można uzyskać w Kwesturze PW budynek Administracji ul. Noakowskiego 18/20 klatka B. pokój 325, tel. 22 234 66 42

Kredyt Studencki

Kredyt studencki jest udzielany na podstawie;

 • Ustawy z dnia 26 marca 2012 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572)
 • Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. 1998 nr 108 poz. 685)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U.2017 poz. 1905)

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 r.

Inne informację o kredytach studenckich

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Galeria  z Uroczystości Wręczenia dyplomów z poprzednich lat

Gaudeamus

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!