Kontakt:

Ewelina Szczęsna
pok. 33
tel. (22) 234 59 21
e-mail: stypendia@mini.pw.edu.pl

Aktualności:

Termin składania wniosków mija 22 października br.

 Ważna Informacja na temat Stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości

2019-10-16    W zakładce Świadczenia Pomocy Materialnej stypendium rektora dla studentów/doktorantów znajdują się kryteria tworzenia list rankingowych dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zapraszam do zapoznania się.
Świadczenia pomocy materialnej

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 października 2019r. Regulamin Świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020

Dokumenty do otrzymania świadczeń znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce Stypendia Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej

Stypendium socjalne/ Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 3 i § 4.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki wynosi 1 050,00 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Dla studentów i doktorantów (kwoty zeszłoroczne):

 • maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1 200 zł
 • minimalna wysokość stypendium socjalnego – 450 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 340 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki na pierwsze dziecko – 100 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż do studencki na niepracującego współmałżonka oraz na każde następne dziecko – 50 zł

O stypendium socjalne student i doktorant możne ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji i sesji jesiennej).

Termin składania wniosków o stypendium socjalne:

 – do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego.

 – po upływie ww terminu student może nadal złożyć wniosek, a stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumentowanie dochodu:

Osoby, które należy uwzględnić we wniosku:

 • student
 • rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni)
 • rodzeństwo studenta:
   ° niepełnoletnie,
   ° pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia,
   ° niepełnosprawni – bez względu na wiek
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek

Dokumenty do dochodu:

Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy

Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny:

 • jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego liczy się do dochodu rodziny w momencie jeżeli członek rodziny posiada 1ha),
 • jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: zaświadczenie z naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację:
  ° formę opłaconego podatku,
  ° wysokość przychodu,
  ° stawce podatku,
  ° wysokości opłaconego podatku

(Obwieszczenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej),

 • jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem życie,° orzeczenie o niepełnosprawności – dla rodzeństwa z niepełnosprawnością,
 • w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp.,
 • inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta.

Student samodzielnie finansowy:

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące ba ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci (o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. d PSWiN)
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach pop0rzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o byciu osobą samodzielnie finansowym jest wyższy lub równy 1,15 sumy określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 930,35 zł.

Wszyscy studenci , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), zostali ustawowo zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Szczegółowe informację dotyczące zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne są na stronie Ministerstwa

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 5.

Wysokość stypendium (kwoty zeszłoroczne):

 • I kategorii – 1 000 zł
 • II kategorii – 750 zł
 • III kategorii – 500 zł

Student/doktorant ubiegający się o stypendium musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Student/doktorant ubiegający się o orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien złożyć w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek studenta/doktoranta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako osoby z niepełnosprawnością

Informacja o pomocy dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium rektora dla studentów/doktorantów

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 7. Zasady przyznawania punktów stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

Procedurę postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora  załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu.

Kryteria tworzenia list rankingowych dla studentów 

Kryteria tworzenia list rankingowych dla doktorantów oraz formatka do wpisywania osiągnięć (zeszłoroczne)

Termin składania wniosków:

 • dla studentów Matematyki (I, II stopień), Informatyki i Computer Science (I stopień) do 15 dnia po rozpoczęciu roku akademickiego
 • dla studentów Informatyki i Computer Science (II stopień), Inżynieri i Analizy Danych (I i II stopnia) do 14 dnia po rozpoczęciu semestru

wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiad (kwoty zeszłoroczne):

 • I kategorii – 700 zł
 • II kategorii – 500 zł

wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów (kwota zeszłoroczna)600 zł

Stypendium dla cudzoziemców

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 8.
Domy Studenckie/ Dormitory

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 r. Regulamin Domów Studenckich

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Kwaterowania określający zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc
Zarządzenie nr 23/016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania

Przydatne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PW
 • Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności
 • Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Rezygnacja z miejsca w Domu Studenckim PW
 • Odpis decyzji o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim PW

Harmonogram Kwaterowania 2019

Strona na którą państwo logujecie cię w celu zakwaterowania w domu studenckim znajduje się pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentowi przysługuje bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Studenci mogą w dowolnym momencie roku akademickiego przystąpić do ubezpieczenia NNW. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie kwoty 39 zł na nr konta podany w Informacja NNW. 

Student jest ubezpieczony od dnia następnego po wpłaceniu ww. kwoty na konto.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia należy zanieść dowód wpłaty do pokoju 325N.

Dokumenty do pobrania ze strony

Szczegółowe informację dot. Ubezpieczenia NNW można uzyskać w Kwesturze PW budynek Administracji ul. Noakowskiego 18/20 klatka B. pokój 325, tel. 22 234 66 42

Kredyt Studencki

Kredyt studencki jest udzielany na podstawie;

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468)

Informacja o kredytach studenckich (doktoranckich)

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich

Inne informację o kredytach studenckich

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Galeria  z Uroczystości Wręczenia dyplomów z poprzednich lat

Gaudeamus

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!