Kontakt:

Ewelina Szczęsna
pok. 32
tel. (22) 234 59 21
e-mail: wks.wmini@pw.edu.pl

Aktualności:

 2023-10-13 Informacja NFZ o ubezpieczeniu zdrowotnym po zakończeniu umowy o pracę (plik PDF).
2023-09-29
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku 2023/2024 (link do strony BIP PW)

Zapraszam do zapoznania się.

Świadczenia dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 57/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2023r. Regulamin (plik PDF) Świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające zapis w Regulaminie (plik PDF).

Dokumenty do otrzymania świadczeń znajdują się na stronie Biura Kanclerza w zakładce Stypendia Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Decyzja nr 320/2023 Rektora PW z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 (plik PDF)

Decyzja nr 302/2022 Rektora PW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla doktorantów PW na rok akademicki 2022/2023 (plik PDF)

Wniosek o stypendium socjalne, dla najlepszych doktorantów, zapomoga dla doktorantów składa się:

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów, rektora składa się za pośrednictwem USOSWeb w zakładce dla wszystkich -> wnioski.

Stypendia są przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony na zasadach określonych w art. 57 §5 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

cyt: „art. 57 §5.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
(…)
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe;
3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego”

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołanie od decyzji wydziałowej Komisji Stypendialnej (plik doc)

Stypendium socjalne/ Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie Rozdział III § 11 i § 12.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 1 294,40 zł. (Pismo prorektora ds. studenckich (plik PDF)).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wynosi 5 549 zł

Dla studentów i doktorantów:

 • maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1 800 zł
 • minimalna wysokość stypendium socjalnego – 1 400 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego – 500 zł

O stypendium socjalne student i doktorant możne ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego, z wyłączeniem okresu wolnych od zajęć.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne:

 – do 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim.

 – po upływie ww terminu student może nadal złożyć wniosek, a stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu znajdują się w Regulaminie rozdział IV §13 – §20.

Dokumentowanie dochodu:
Osoby, które należy uwzględnić we wniosku:
 • student
 • rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni)
 • rodzeństwo studenta:
   ° niepełnoletnie,
   ° pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia,
   ° niepełnosprawni – bez względu na wiek
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek
Dokumenty do dochodu:
Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy
Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny:
 • jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego liczy się do dochodu rodziny w momencie jeżeli członek rodziny posiada 1ha),
 • jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: zaświadczenie z naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację:
  ° formę opłaconego podatku,
  ° wysokość przychodu,
  ° stawce podatku,
  ° wysokości opłaconego podatku

(Obwieszczenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej),

 • jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,
  ° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem życie,
  ° orzeczenie o niepełnosprawności – dla rodzeństwa z niepełnosprawnością,
 • w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp.,
 • inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta.
Student samodzielnie finansowy:

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące ba ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci (o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. d PSWiN)
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach pop0rzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o byciu osobą samodzielnie finansowym jest wyższy lub równy 1,15 sumy określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 930,35 zł.

Wszyscy studenci , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł), zostali ustawowo zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Szczegółowe informację dotyczące zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne są na stronie Ministerstwa

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie Rozdział V § 21.

Wysokość stypendium:
 • I kategorii – 1 450 zł
 • II kategorii – 1 250 zł
 • III kategorii – 1 050

Student/doktorant ubiegający się o stypendium musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Student/doktorant ubiegający się o orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien złożyć w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek studenta/doktoranta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres od następnego miesiąca licząc od daty złożenia wniosku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako osoby z niepełnosprawnością

Kontakt do Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (link do strony BIP PW)

Strona Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych (link do strony SON PW)

Funpage na Facebooku Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnych (link do FB SON PW)

Pełnomocnikiem Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami na Wydziale MiNI jest mgr Ewelina Szczęsna

Stypendium rektora dla studentów/doktorantów

Przepisy dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów znajdują się w Regulaminie rozdział VII § 23.

Warunki i procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora znajduje się w Regulaminie § 24.

Przepisy dotyczące Tegorocznych maturzystów znajdują się w Regulaminie § 25

Terminarz składania wniosków o stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym 2023/2024

1.10-04.10 Tworzenie rankingów średnich w systemie USOS (dziekanat)

05.10-11.10 Student zobowiązani są do dokonania sprawdzenia i weryfikacji, w systemie USOSWeb, średniej ocen. W przypadku braku średniej ocen lub błędnego jej wyliczenia, student składa
wniosek, w systemie USOSWeb, o jej podanie lub przeliczenie.

16.10-22.10 Składanie wniosków o stypendium rektora w systemie USOSWeb

Przyznawanie punktów w części:
 • za wyniki w nauce – Regulamin § 26
 • za osiągnięcia naukowe – Regulamin § 27
 • za osiągnięcia sportowe  – Regulamin § 28
 • za osiągnięcia artystyczne – Regulamin § 29

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych doktorantów znajdują się w Regulaminie § 32.

Decyzja Dziekana MiNI PW w sprawie kryteriów utworzenia list rankingowych dla studentów (plik PDF)(skan podpisanego dokumentu Plik PDF)

Decyzja Dziekana MiNI PW w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych dla doktorantów (plik PDF)(skan podpisanego dokumentu Plik PDF)  oraz formatka (plik docx) do wpisywania osiągnięć

Termin składania wniosków:

 • dla studentów Matematyki (I, II stopień), Matematyka i Analiza Danych, Informatyki i Systemów Informacyjnych, Computer Science and Information Systems, oraz Inżynierii i Analizy Danych (I stopień) do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego
 • dla studentów Informatyki i Systemów Informacyjnych, Computer Science and Information Systems, oraz Data Science (II stopnia) do dwóch tygodni po rozpoczęciu semestru.

wysokość stypendium rektora oraz stypendium dla tegorocznych maturzystów – 850 zł

wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów – 1500 zł 

Stypendium dla cudzoziemców
Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie  Rozdział VIII § 30.
Stypendium ministra
stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (link do strony MEiN)

Termin składania wniosków o stypendium Ministra mija 13 października (piątek) 2023 r.

Wnioski składa się za pośrednictwem Systemy ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/. Osoby chętne składać wniosek o stypendium proszeniu są o kontakt w celu założenia konta w systemie.

Uchwała nr 371/XLIX/2019 senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę nr 346/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin naukowych

Domy Studenckie/ Dormitory

Akty prawne i cenniki dostępne na stronie https://akademiki.pw.edu.pl/Akty-prawne (link do strony akademiki.pw)

Terminarze Akcji Kwaterunkowej dostępny na stronie https://sspw.pl/akcje-kwaterunkowe/ (link do strony SSPW)

Strona na którą państwo logujecie cię w celu złożenia wniosku o zakwaterowanie w domu studenckim znajduje się pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl (lik do strony kwaterunek)

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentowi przysługuje bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (link do strony NFZ)

Informacja NFZ o ubezpieczeniu zdrowotnym po zakończeniu umowy o pracę (plik PDF)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Studenci mogą w dowolnym momencie roku akademickiego przystąpić do ubezpieczenia NNW. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie kwoty 60 zł na nr konta podany w Informacja NNW. 

Student jest ubezpieczony od dnia następnego po wpłaceniu ww. kwoty na konto.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia należy zanieść dowód wpłaty do pokoju 325N.

Informacja o ubezpieczeniu NNW (link do strony BIP PW)
 
Szczegółowe informację dot. Ubezpieczenia NNW można uzyskać w Kwesturze PW budynek Administracji ul. Noakowskiego 18/20 klatka B. pokój 325, tel. 22 234 66 42
Kredyt Studencki

Kredyt studencki jest udzielany na podstawie;

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468)

Informacja o kredytach studenckich (doktoranckich)

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich

Inne informację o kredytach studenckich

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Galeria z Uroczystości Wręczenia dyplomów z poprzednich lat

Gaudeamus

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!