Rekrutacja na studia I stopnia

O przyjęcie na I rok studiów na wydziale MiNI mogą się ubiegać obywatele polscy i obywatele krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu posiadający świadectwo dojrzałości, którzy złożą odpowiednie dokumenty i wezmą udział w uczelnianym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/

Rekrutacja na studia II stopnia

odbywa się na podstawie odrębnego wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego.
Postępowanie jest przeprowadzane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Uzyskane przez Kandydatów wyniki stanowią jedyne kryterium przyjęcia na studia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji na studia II stopnia znajdują się w Uchwałach Rady Wydziału MiNI PW nr:

Więcej informacji na stronie Studia – Dla kandydatów