Administrator

Spis treści

Usługa i jej cel

Serwery wirtualne pozwalają studentom na realizowanie trzech ważnych celów:

 1. wykonywanie projektów,zadań i prac dyplomowych wymagających dostępu do technologi serwerowej
 2. zapoznanie się z technologiami serwerowymi i naukę administracji własnym serwerem
 3. udostępnianie studenckich serwisów zarówno będących wynikiem pracy dydaktycznej jak i prac własnych.

Dodatkowo usługa wirtualnych serwerów ma zastąpić stary serwer studencki gamma, który niebawem zostanie zamknięty.

Możliwości techniczne i ograniczenia

W teorii każdy serwer może być użytkowany i zarządzany przez jednego studenta, jednak limit mocy i zasobów dostępnych serwerów fizycznych zmusza do nałożenia pewnych limitów i konieczności dzielenia się serwerami przez studentów. Nie ma także sensu aby każdy chcący w danym roku wykonać projekt np.: na serwerze jboss lub w technologii ASP miał oddzielny serwer.

Na aktualnym etapie wdrożenia trudno powiedzieć ile serwerów wirtualnych można udostępnić studentom. To zależy nie tylko od zasobów jakie na ten cel można przeznaczyć ale także od tego jak zasobochłonne będą serwery użytkowane przez studentów. Aktualnie można spekulować, że od 24 do 48 takich „wirtualek” powinno dać się uruchomić.

Wszystkie serwery wirtualne są umieszczone w bezpiecznej podsieci wydziałowej. Dostęp z komputerów w laboratoriach oraz z komputerów pracowniczych jest zupełnie swobodny. Dostęp spoza wydziału jest domyślnie zablokowany. Możliwe jest udostępnianie pojedynczych usług z serwerów wirtualnych do Internetu, lecz jedynie po to aby umożliwić dostęp do nich naszym studentom a nie udostępniać usługi na zewnątrz wydziału. Uruchomione jest korzystanie z pulpitu zdalnego w celu podłączenia się do Windows Server 2019.

Ze względu na wirtualny charakter serwerów nie będą one przyznawane na cele obliczeniowe. Należy również pamiętać o wolniejszym niż zwykle dostępie do danych na dysku.

Aktualnie studenci mogą otrzymać serwery z zainstalowanym systemem Arch Linux w wersji czystej lub z podłączonym systemem kont wydziałowych oraz system Windows Server 2019. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość samodzielnej instalacji systemu.

Serwery są administrowane wyłącznie przez osoby wnioskujące, laboratorium nie wykonuje żadnych prac na tych serwerach, może jedynie doradzać.

Archiwizacja danych na serwerach wirtualnych pozostaje w gestii administratora systemu. Zaleca się wszystkim użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ważnych danych możliwie jak najczęściej.

Każdy serwer dostaje przydział 2Gb pamięci RAM, 30Gb (50Gb Windows) miejsca na dysku i jeden wirtualny procesor (około 2,66 GHz). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia większych zasobów.

UWAGA

W przypadku korzystania z VNC Viewer w celu połączenia z Windows Serwer 2019 możliwe jest wystąpienie problemów z pozycją myszki względem myszki lokalnej. By to poprawić należy:

 1. Wybrać przycisk Start.
 2. Wpisać przy użyciu klawiatury „Mouse”.
 3. Jeśli przycisk Mouse nie jest podkreślony, wybrać strzałkę w dół.
 4. Nacisnąć enter.
 5. Wybrać zakładkę „PointerOptions”.
 6. Jeśli „Enhance pointer precision” było odznaczone, zaznaczyć.
 7. Nakierować myszkę w lewy, górny róg względem myszki lokalnej.
 8. Przesunąć ostrożnie myszkę nad „Enhance pointer precision”, nie zmieniając jej położenia względem myszki lokalnej.
 9. Odznaczyć „Enhance pointer precision”.
 10. Skierować myszkę na lewy, górny róg i spróbować nałożyć obie myszki na siebie.
 11. Nacisnąć „Apply”.
 12. Nacisnąć „OK”.

 

Zasady przyznawania dostępu do serwerów

Każdy serwer ma swojego opiekuna i zarazem administratora którym może być student (z aktualną rejestracją), doktorant lub pracownik wydziału MiNI. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i bezpieczeństwo serwera oraz współpracuje z obsługą laboratorium.

Serwery są przyznawane na jeden semestr a konkretnie od daty uruchomienia serwera aż do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego semestru. Istnieje możliwość przedłużenia czasu życia już istniejącego serwera w kolejnych semestrach o ile wystarczy zasobów dla wszystkich chętnych.

O przyznaniu serwera w pierwszym semestrze funkcjonowania usługi będzie decydować kolejność zgłoszeń i aktualne obciążenie infrastruktury fizycznej. W kolejnych semestrach o ile zapotrzebowanie na serwery wzrośnie powyżej możliwości technicznych zostanie wprowadzony algorytm przyznawania serwerów oparty na ich przeznaczeniu i dostępności dla innych studentów.

Przed złożeniem wniosku o serwer należy sprawdzić (w kolejnym paragrafie) czy ktoś inny już serwera z identyczną funkcjonalnością nie udostępnia wszystkim studentom (ew. wybranym grupom). Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, serwerami można się podzielić.

Osoba chcąca zostać opiekunem nowego serwera (ew. pragnąca przedłużyć życie już działającego serwera) powinna sporządzić krótkie pismo zawierające następujące informacje:

 1. imię i nazwisko
 2. wydziałowy adres e-mail
 3. status (student/doktorant/pracownik)
 4. nr. legitymacji (studenckiej bądź doktoranckiej) – nie dotyczy pracowników
 5. system operacyjny (Arch Linux/Arch Linux z kontami/Windows Serwer/Własna instalacja), w przypadku własnego systemu trzeba podać powód i licencję
 6. główne usługi jakie mają być udostępniane
 7. dostępność serwera dla innych osób (jedna osoba/zespół (podać dane osobowe z numerami indeksów)/grupa studencka (podać nazwę)/ kilka grup (nazwy)/wszyscy)
 8. życzenia szczególne tj. większe zasoby, usługi udostępniane na zewnątrz wydziału do tego oczywiście uzasadnienie
 9. jeśli jest to wniosek o przedłużenie serwera trzeba także podać IP starego serwera
 10. Na końcu pisma musi znaleźć się formuła: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania z wirtualnych serwerów” Opatrzony datą i odręcznym podpisem.

Wzór pisma TUTAJ

Pismo należy przynieść osobiście do administratora usługi (patrz góra tej strony). W odpowiedzi (o ile będzie możliwe przyznanie serwera) e-mailem zostaną przesłane informacje o sposobach połączenia się z serwerem i hasło.

Regulamin korzystania z serwerów wirtualnych

§ 1

Serwery wirtualne są przeznaczone na cele dydaktyczno naukowe, inne (np. rozrywkowe bądź komercyjne) ich wykorzystanie jest zabronione.

§ 2

Wszystkie osoby użytkujące serwery są zobowiązane do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, regulaminów związanych z użytkowaniem sieci PW i niniejszego regulaminu.

§ 3

Osoba będąca opiekunem/administratorem serwera wirtualnego musi wykonywać wszystkie polecenia obsługi laboratorium dotyczące tego serwera, w szczególności dotyczy to poleceń związanych z naruszeniem prawa i regulaminu sieci PW i niniejszego regulaminu.

Osoba będąca opiekunem/administratorem serwera wirtualnego musi dołożyć wszelkich starań aby uczynić serwer bezpiecznym oraz aby możliwe było wyznaczenie sprawców naruszeń o których mowa w par.2

§ 4

Obsługa laboratorium w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać działanie serwera, wyłączyć serwer, uzyskać dostęp do danych serwera a nawet skasować serwer bez wcześniejszego poinformowania osoby zarządzającej serwerem. Po fakcie, laboratorium na piśmie musi podać przyczynę interwencji w ciągu 10 dni roboczych.

Laboratorium Informatyki nie gwarantuje bezpiecznego,sprawnego i ciągłego działania serwerów wirtualnych.

Laboratorium Informatyki zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz wszystkich zasad dostępu i działania serwerów wirtualnych. O każdej istotnej zmianie laboratorium musi bezzwłocznie poinformować osoby odpowiedzialne za serwery wirtualne.