Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych nie prowadzi naboru kandydatów na studia niestacjonarne.

Informacje archiwalne:

4-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (licencjackie)

Kierunkowe efekty kształcenia

Studia trwają 8 semestrów i są częściowo odpłatne. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Na studiach w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w każdym semestrze organizowane jest dziesięć zjazdów z zajęciami dydaktycznymi i dwa zjazdy przeznaczone na zaliczenia i egzaminy. W trakcie 8 semestrów zajęcia odbywają się w piątek po południu (4 godziny), w sobotę (10 godzin) i w niedzielę (7 godzin) w Gmachu Wydziału Matematyki PW. Łączna przewidziana programem liczba godzin dydaktycznych wynosi 1470.

Celem kształcenia

na tych studiach jest przygotowanie absolwenta do:

  • pracy w instytucjach finansowych (banki inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy doradcze itp.) na stanowiskach wymagających dobrej znajomości nowoczesnych metod matematycznych stosowanych w analizie zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych;
  • możliwości kontynuowania studiów matematycznych na poziomie magisterskim.

Kształcenie w takim zakresie jest zgodne ze światową tendencją przekształcania się tradycyjnych rynków finansowych w rynki instrumentów pochodnych oraz stosowania nowoczesnych metod matematycznych w zarządzaniu ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym. Tendencja ta powoduje zwiększające się z każdym rokiem zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w zakresie metod matematycznych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych. Proponowana forma studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji zawodowych osobom już zatrudnionym w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Pozwoli też osobom pracującym, dotąd nie związanym z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami, na rozszerzenie i wzbogacenie swojej wiedzy matematycznej lub na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Studia te przeznaczone są dla ludzi ambitnych i twórczych. Przedstawiany materiał nie należy do łatwych, ale może dostarczyć nie tylko wiedzy, ale i satysfakcji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent czteroletnich zaocznych studiów zawodowych na kierunku Matematyka posiada ogólną podstawową wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania, abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Posiada też podstawową wiedzę z zakresu finansów i ubezpieczeń. Umie posługiwać się narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu metod matematycznych w wyżej wymienionych dyscyplinach wiedzy i praktycznej działalności. Jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wymagającym znajomości metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach i bankowości, a także do podjęcia dalszych studiów – w tym ekonomicznych. Ma on wiedzę szczegółową z zakresu takich dziedzin jak statystyka matematyczna, metody obliczeniowe matematyki finansowej, podstawy modelowania finansowego, inwestycje finansowe, analiza portfelowa oraz instrumenty pochodne, matematyka w ubezpieczeniach na życie oraz teoria ryzyka i ubezpieczenia majątkowe.