Przewody doktorskie
Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 2019 r., są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

informacja MNiSW z dnia 18.04.2019 r.

 

Przewód doktorski (postępowanie wszczęte od dnia 1 października 2019 r.)

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

 

Przewód doktorski (postępowanie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.)

W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wszczęcie przewodu z podaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz podanie tytułu rozprawy i nazwiska promotora, ewentualnie promotora pomocniczego oraz proponowanych egzaminów doktorskich
  2. kandydat może być zwolniony z egzaminu z języka nowożytnego, jeśli posiada certyfikat (patrz Rozporządzenie MNiSW, Załącznik nr 1 ) lub ma ukończone studia w danym języku. Należy dołączyć podanie o zwolnienie z egzaminu oraz certyfikat lub dyplom
  3. koncepcja rozprawy doktorskiej
  4. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  5. spis publikacji
  6. odpis dyplomu magisterskiego
  7. życiorys
  8. kwestionariusz osobowy według wzoru.
  9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy)

 

Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych.
Rozprawa doktorska redakcja-Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017(external link)

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego:

UWAGA:

od 1 października 2013 r. obowiązuje jedynie nowa ustawa.

Przewody oraz postępowania, które zostały wszczęte według starej ustawy i nie zostały zakończone będą prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Akty prawne obowiązujące do 30.09.2013 r. (tryb postępowania według starej ustawy):

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595)(external link)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365)(external link)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (external link)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Postępowania habilitacyjne
Postępowania habilitacyjne niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte od dnia 1 października 2019 r.:

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej:

Załącznik do uchwały nr 393/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18 września 2019 r.

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy załączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w języku polskim i w języku angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się do Centralnej Komisji w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego:

Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 2019 r., są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.
Postępowania o nadanie tytułu profesora , niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
a) osiągnięcia naukowe,
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c) działalność popularyzującą naukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

 

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego: