Zgodnie z Art. 13.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
„Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.”

Czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej umożliwiają słuchaczom zdobycie specjalistycznego wykształcenia w wybranym zakresie informatyki i jej zastosowań, pogłębienie i rozwinięcie ogólnej wiedzy informatycznej, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz nabycie umiejętności dydaktycznych na poziomie akademickim.

Wyróżniający się absolwenci będą zatrudniani na Wydziale na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może zostać samodzielny pracownik naukowy Wydziału MiNI zatrudniony co najmniej na części etatu lub emerytowany, spełniający wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wydział MiNI zapewnia doktorantom stosowne warunki naukowe i materialne do prowadzenia studiów i badań naukowych:

  • specjalne wykłady dla doktorantów,
  • udział w seminariach naukowych,
  • możliwość udziału w programach naukowych (grantach),
  • możliwość starania się o stypendium,
  • miejsce w domu studenckim (dla doktorantów spoza Warszawy).

Doktoranci mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze ustalanym corocznie przez Radę Wydziału.

Doktoranci, po uzyskaniu zgody Kierownika studiów doktoranckich, mogą pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze. Praca nie może jednak kolidować ze studiami. Stypendium nie przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy w wymiarze przekraczającym 0,5 etatu.

Informacje szczegółowe umieszczone są w poniższych zakładkach.