Rozprawa doktorska, pisana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie przez autora zagadnienia naukowego oraz wykazywać jego ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Ustawa z 12 września 1990 o tytule naukowym i stopniach naukowych, Art. 11.1

Czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

umożliwiają słuchaczom zdobycie specjalistycznego wykształcenia w zakresie wybranej tematyki z matematyki i jej zastosowań, uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych oraz nabycie umiejętności dydaktycznych na poziomie akademickim.

Wyróżniający się absolwenci będą zatrudniani na Wydziale na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału MiNI zatrudniony przynajmniej na części etatu w PW.

Preferowane działy matematyki to:

 • algebra uniwersalna i jej zastosowania,
 • teoria krat i algebr Boole’a,
 • teoria zbiorów uporządkowanych,
 • teoria grafów,
 • układy dynamiczne,
 • podstawy teorii sterowania,
 • inkluzje różniczkowe,
 • jakościowa teoria równań różniczkowych,
 • teoria osobliwości i geometria symplektyczna,
 • przestrzenie różniczkowe,
 • podstawy geometrii,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • statystyka matematyczna,
 • stochastyczne równania różniczkowe,
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • matematyczne podstawy informatyki,
 • metody matematyczne fizyki.

Na studia mogą być również przyjęci kandydaci zainteresowani innymi działami matematyki, pod warunkiem, że zapewnią sobie opiekę naukową samodzielnego pracownika naukowego.

Wydział MiNI zapewnia doktorantom stosowne warunki naukowe i materialne dla prowadzenia studiów i badań naukowych:

 • specjalne wykłady dla doktorantów,
 • udział w seminariach naukowych,
 • możliwość udziału w programach naukowych (grantach),
 • możliwość starania się o stypendium,
 • miejsce w domu studenckim (dla doktorantów spoza Warszawy),

Doktoranci mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w ilości ustalonej przez Radę Wydziału (w roku akademickim od 60 do 90 godzin rocznie).

Doktorant nie pobierający stypendium ma obowiązek przeprowadzenia 30 godzin dydaktycznych w każdym roku akademickim.

Doktoranci mogą pracować na pełnym lub niepełnym etacie. Stypendium nie przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy w wymiarze przekraczającym 0,5 etatu. Praca nie może jednak kolidować ze studiami.