Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Sprawy socjalne

UP
kontakt:
Ewelina Szczęsna
pok. 33
tel. (22) 234 59 21
e-mail: stypendia@mini.pw.edu.pl

 1. Świadczenia Pomocy Materialnej
 2. Domy Studenckie
 3. Ubezpieczenia Zdrowotne
 4. Kredyt Studencki
 5. Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Aktualności

2017-03-13    Ostateczna lista rankingowa stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce dla studentów kierunku Informatyka i Computer Science studiów II stopnia.

Zapraszam do zapoznania się.


Świadczenia Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów

Zarządzenie nr 39/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. Regulamin Świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Dokumenty do otrzymania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce Wnioski i Formularze

Student/Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w formie;

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów:
  za wyniki w nauce;
  za osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe (dot. tylko studentów);
 4. zapomogi.
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 6. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Stypendium socjalne
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 3 i § 4.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki wynosi 1 043,90 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Dla studentów i doktorantów:

 • maksymalna wysokość stypendium socjalnego  – 910 zł
 • minimalna wysokość stypendium socjalnego – 280 zł
 • maksymalna wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 300 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki na pierwsze dziecko – 100 zł
 • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż do studencki na niepracującego współmałżonka oraz na każde następne dziecko – 50 zł

O stypendium socjalne student i doktorant możne ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne: do 15 każdego miesiąca.

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumentowanie dochodu:

Osoby, które należy uwzględnić we wniosku:

 • student
 • rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni)
 • rodzeństwo studenta:
  ° niepełnoletnie,
  ° pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia,
  ° niepełnosprawni – bez względu na wiek
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek

Dokumenty do dochodu:

Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy

Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny:

 • jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych,
 • jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego podatkiem ryczałtowym,
 • jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:
  ° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,
  ° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem życie,
  ° orzeczenie o niepełnosprawności –  dla rodzeństwa z niepełnosprawnością,
 • w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp.,
 • inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 5.

Wysokość stypendium:

 • I kategorii – 700 zł
 • II kategorii – 500 zł
 • III kategorii – 400 zł

Student/doktorant ubiegający się o stypendium musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

W przypadku gdy orzeczenie lekarskie jest wydane na czas określony i kończy się w trakcie roku akademickiego, student/ doktorant nadal może ubiegać się o stypendium, wówczas stypendium jest przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 7, wykaz olimpiad uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

Procedurę postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu.

Kryteria tworzenia list rankingowych dla studentów

Kryteria tworzenia list rankingowych dla doktorantów

Listy rankingowe semestr zimowy

Ostateczna Lista rankingowa dla kierunku Informatyka i Computer Science I stopień

Ostateczna Lista rankingowa dla kierunku Informatyka i Computer Science II stopnia

Ostateczna Lista rankingowa dla kierunku Matematyka I i II stopnia

Ostateczna Lista rankingowa dla doktorantów

Listy rankingowe semestr letni

Ostateczna Lista rankingowa dla kierunku Informatyka i Computer Science II stopnia

Termin składania wniosków:

 • dla studentów Matematyki (I, II stopień), Informatyki (I stopień), Computer Science (I stopień) do 15 dnia po rozpoczęciu roku akademickiego
 • dla studentów Informatyki (II stopień), Computer Science (II stopień) do 15 dnia po rozpoczęciu semestru

wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiad:

 • I kategorii – 600 zł
 • II kategorii – 400 zł

wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów 500 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 8.

wartość punktu sportowego, artystycznego oraz za osiągnięcia naukowe stypendium Rektora dla najlepszych studentów  – 20 zł

Zasady przyznawania punktów za:

Stypendia dla cudzoziemców

Przepisy dot. stypendium znajdują się w Regulaminie § 9.


 Domy Studenckie

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 r. Regulamin Domów Studenckich

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Kwaterowania określający zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc

Przydatne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PW
 • Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności
 • Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Rezygnacja z miejsca w Domu Studenckim PW
 • Odpis decyzji o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim PW

Terminarz Akcji Kwaterunkowej 2016:

Harmonogram Kwaterowania 2016

Strona na którą państwo logujecie cię w celu zakwaterowania w domu studenckim znajduje się pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl


Ubezpieczenie Zdrowotne

Studentowi przysługuje bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Studenci mogą w dowolnym momencie roku akademickiego przystąpić do ubezpieczenia NNW. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie kwoty 35 zł na nr konta podany w Informacja NNW. 

Student jest ubezpieczony od dnia następnego po wpłaceniu ww. kwoty na konto.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia należy zaniesienie dowodu wpłaty do pokoju 325N.

Ważne dokumenty:

 1. Informacja NNW
 2. Ogólne Warunki Umowy
 3. Formularz zgłoszenia szkody

Szczegółowe informację dot. Ubezpieczenia NNW można uzyskać w Kwesturze PW budynek Administracji ul. Noakowskiego 18/20 klatka B. pokój 325, tel. 22 234 66 42


Kredyt Studencki

Kredyt studencki jest udzielany na podstawie;

 • Ustawy z dnia 26 marca 2012 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572)
 • Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. 1998 nr 108 poz. 685)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz.U.2012 poz. 175)

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.


Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Galeria z Uroczystości Wręczenia dyplomów z poprzednich lat