Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni podpisał porozumienia z Prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Panem Arturem Łakomcem w dniu 22.12.2023 r. oraz Pierwszą Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska Panią Martą Makuch w dniu 09.01.2024 r.
.

Uczniowie wybranych klas zostali objęci wsparciem w nauce matematyki. Otrzymali dostęp do interaktywnego zbioru zadań matematycznych wspieranego sztuczną inteligencją zeszyt.online. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach oraz zostali objęci opieką merytoryczną. Do najlepszych uczniów, zainteresowanych matematyką i zaangażowanych w naukę przewidziano przyjazd pracowników Wydziału. Zostaną przeprowadzone dla nich bezpłatne zajęciach stacjonarne lokalnie w Słupsku i Ostrowcu Świętokrzyskim. Pokażemy wyróżniającym się uczniom inne spojrzenie na matematykę oraz jak przygotowywać się do konkursów matematycznych. Liczymy, że dłuższa współpraca pozwoli nie tylko podnieść ogólny poziom wyników osiąganych przez te miasta na egzaminie ósmoklasisty, ale także pozwoli dostrzec matematyczne talenty, które zostaną objęte szczególną opieką i które w przyszłości odniosą znaczące sukcesy na olimpiadach matematycznych.