INFORMACJE O OPŁATACH UMIESZCZONO NA DOLE STRONY

 

 

Warunki rejestracji na kolejny semestr/ rok studiów

 

 

 

 


 

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET NA STRONIE www.SJO.PW.EDU.PL

 

Informacje o stypendiach dla studentów, Domach Studenckich,
ubezpieczeniach zdrowotnych i kredytach studenckich.

Dokumenty i formularze do pobrania

Informacje dla dyplomantów


Godziny otwarcia Dziekanatu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 11:00 – 14:00
Środa NIECZYNNY

 


OPŁATY

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i później są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW. Studentów studiów niestacjonarnych ten obowiązek dotyczy od 2006 r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW:

  • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
  • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
  • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
  • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

 

OPŁATY

 


ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE

Zgodnie z par 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, nr 201, poz. 1188) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) – (Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej) 25,50 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł
3 Wydanie indeksu 4,00 zł
4 Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych 30,00 zł
5 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł
6 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 5 numer indywidualnego konta studenta
W punkcie 6 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

UWAGA, osoby wznawiające studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 80,00 zł na indywidualne konto studenta z dopiskiem: 1120, Nazwisko i imię – opłata za wznowienie

Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć oraz opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem (iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę powtarzanych) oraz opłaty ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu):

  • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 10,00 ZŁ ZA GODZINĘ
  • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 80,00 ZŁ ZA WYKŁAD
  • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM (zajęcia typu: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów) 15,00 ZŁ ZA GODZINĘ
  • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 80,00 ZŁ ZA WYKŁAD

Opłatę oblicza student wg wzoru:
tygodniowa liczba godz. (ćw./lab./proj.) x 15 tyg. x powyższa stawka za 1h
PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA DO 15 PAŹDZIERNIKA (warunki z semestru zimowego) LUB DO 20 MARCA (warunki z semestru letniego)

W PRZYPADKU GDY W SYSTEMIE USOS WIDNIEJE ZALEGŁOŚĆ, A OPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA, KOPIĘ DOWODU WPŁATY PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU BĄDŹ WYSŁAĆ E_MAILEM NA ADRES dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Wpłaty należy dokonać
w Banku PEKAO S.A. ul. Noakowskiego 18/20
lub na indywidualne konto studenta
z dopisaniem: 1120, nazwisko imię – opłata za warunek.
Studenci, którzy w terminie nie dokonają opłaty będą skreśleni z listy studentów.