Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / Dean’s Proxy for Professional Training Placement

 • mgr inż. Łukasz Błaszczyk
 • pokój: 417 (Gmach MiNI)

 

Dyżury / Office hours

 • 12.30 – 13.30 w każdy dzień z zajęciami czwartkowymi / every day with Thursday’s plan

 

Uwaga!

 • 27 kwietnia 2017 roku na mocy zarządzenia Rektora zmienił się regulamin praktyk na Politechnice Warszawskiej. Osoby, które rozpoczęły praktyki po tej dacie muszą pamiętać o pobraniu aktualnych wersji dokumentów (w szczególności dotyczy to praktyk na podstawie porozumienia z pracodawcą).
 • Prosimy o (w miarę możliwości) elektroniczne wypełnianie dokumentów, ich dwustronne drukowanie oraz żeby nie spinać dokumentów drukowanych na kilku kartkach.

 

Przydatne informacje

 

Formy zaliczenia praktyk studenckich

 • Praktyki w podmiotach zewnętrznych (w ramach porozumienia podpisywanego przez PW z pracodawcą)
  Uwaga: Porozumienie z pracodawcą musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyk. Dokumenty przynoszone w późniejszym terminie nie będą podpisywane.
  Wymagane dokumenty:

  1. Program praktyk (uzgodniony z Pełnomocnikiem i podpisany przez pracodawcę)
  2. Dowód ubezpieczenia NNW
  3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich [ NOWE WZORY], [ STARE WZORY]
   Uwaga: należy dostarczyć trzy egzemplarze porozumienia, każdy egzemplarz musi być podpisany przez pracodawcę oraz studenta, porozumienie zostanie podpisane dopiero po dostarczeniu dokumentów z wcześniejszych punktów.
  4. Skierowanie na praktykę studencką oraz Zaświadczenie o odbyciu praktyki [ NOWE WZORY], [ STARE WZORY]
   Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz skierowania/zaświadczenia; wypełnione i podpisane skierowanie należy odciąć i przekazać pracodawcy, na Wydział powinno wrócić jedynie zaświadczenie.
  5. Sprawozdanie z przebiegu praktyk [ ]
   Uwaga: wystarczy jeden egzemplarz sprawozdania.
   W zależności od kierunku studiów należy przepisać do sprawozdania następujące efekty kształcenia:

   • Efekty kształcenia dla kierunków Informatyka, Computer Science oraz Inżynieria i analiza danych
    1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów informatycznych.
    2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie informatycznym z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i technologii.
    3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
   • Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka
    1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego.
    2. Realizacja zadań w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
    3. Współdziałanie w zespole i/lub z przedstawicielem klienta.
  6. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Computer Science, – Informatyka, – Matematyka]
   Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)
  7. Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej (należy odebrać wersję papierową razem z podpisanym porozumieniem i skierowaniem)
 • Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp.
  Regulamin praktyk zezwala na zaliczenie obowiązkowych praktyk na podstawie umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych (zlecenie lub dzieło).
  W celu zaliczenia praktyk na podstawie takiej umowy należy wykazać, że:

  • zakres pracy był zgodny z kierunkiem studiów,
  • zaświadczenie od pracodawcy zawiera ramowy zakres obowiązków (np. programowanie aplikacji webowych w technologii .NET, testowanie aplikacji w technologii JAVA dla sektora ubezpieczeniowego, analiza danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAS, itd.),
  • przepracowali państwo odpowiednią dla swojego kierunku liczbę godzin (160 dla inż. i 120 dla lic.),
  • wypełnić, podpisać i dostarczyć podanie – wzór poniżej.

  Każdy przypadek zaliczania praktyk w/w sposób rozpatrywany jest indywidualnie.
  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, itp. [ ]
   Uwaga: dostępna jest edytowalna wersja podania, można w niej wpisać właściwy rodzaj umowy; proszę do listy załączników nie wpisywać ankiety
  2. Kopia umowy
  3. Zaświadczenie o zakresie świadczonej pracy
  4. Ankieta dla pracodawcy [ – wszystkie kierunki (wersja edytowalna), – Computer Science, – Informatyka, – Matematyka]
   Uwaga: należy przekazać pracodawcy ankietę właściwą dla danego kierunku studiów (ankiety dla poszczególnych kierunków w zakładkach arkusza XLS)

  Pracodawcy należy przekazać Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej ([], można u Pełnomocnika odebrać również wersję papierową)

 • Zaliczenie praktyk w jednostkach organizacyjnych Wydziału
  Regulamin praktyk umożliwia zaliczenie obowiązkowych praktyk w jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału pod opieką pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego.
  Zgodę na zaliczenie praktyk w ten sposób musi wyrazić Prodziekan ds. Studenckich (na wniosek nauczyciela akademickiego). Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w Regulaminie praktyk na MiNI.

  1. Wniosek o możliwość odbycia praktyk na wydziale i opinia opiekuna praktyki (wypełnia nauczyciel akademicki) [ ]
 • Informacje o praktykach na stronie WRS MiNI
 • Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oferty praktyk

 

Ocena przygotowania do praktyk

Każdy, niezależnie od formy zaliczania praktyk, jest zobowiązany dostarczyć (w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej z adresu mailowego pracodawcy) wypełnioną przez pracodawcę ankietę.

 

Praktyki w indeksie
 • Praktyki wpisujemy na str. 82.
 • Rok akademicki i rok studiów – odpowiednie dla czasu trwania praktyki. Rok akademicki kończy się 30 września.
 • Nazwa i siedziba pracodawcy – pełna nazwa pracodawcy / miejsca odbywania praktyk, adres wraz z kodem pocztowym (najlepiej wziąć dane z umowy albo z pieczątki pracodawcy).
 • Czas trwania praktyk – data rozpoczęcia i zakończenia praktyk.