Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych są dwustopniowe. Pierwszy stopień to trwające siedem semestrów studia inżynierskie, bez wyróżnionych specjalności. Drugi to trzy- lub czterosemestralne studia magisterskie uzupełniające. Na studiach trzysemestralnych przyjmowani się przede wszystkim absolwenci studiów inżynierskich kierunku Informatyka. Studia czterosemestralne są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich lub kierunków pokrewnych, w przypadku których konieczne jest uzupełnienie różnic programowych.

Aktualnie na studiach II stopnia oferowane są specjalności:

  1. Metody sztucznej inteligencji w języku polskim oraz Articial Intelligence w języku angielskim,
  2. Projektowanie systemów CAD/CAM w języku polskim,
  3. Projektowanie systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) w języku angielskim (rekrutacja zawieszona),
  4. Przetwarzanie i analiza danych w języku polskim.

Program studiów magisterskich na kierunku Informatyka prowadzonych w języku polskim obejmuje przede wszystkim informatykę stosowaną: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej, metod modelowania geometrycznego, grafiki komputerowej i projektowania środowisk wirtualnych do zastosowań inżynierskich, naukowych i rozrywkowych oraz nowoczesne bazy danych, ich analizę i przetwarzanie z wykorzystaniem uczenia maszynowego, metod statystycznej analizy danych i platform Big Data, umożliwiających tworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie studia stacjonarne (dzienne)
(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W pierwszych trzech semestrach mają w dużej mierze charakter podstawowy i służą zbudowaniu solidnej bazy matematycznej, umożliwiającej efektywną naukę złożonych zagadnień informatycznych oraz różnorodnych technik programowania w następnych semestrach. W tym okresie studiów, studenci otrzymują gruntowną wiedzę między innymi z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią, matematyki dyskretnej, logiki i teorii mnogości, metod numerycznych oraz zagadnień dotyczących elektroniki, budowy sprzętu cyfrowego i transmisji danych. Ponadto w trakcie pierwszych czterech semestrów studiów prowadzone są obowiązkowe przedmioty z zakresu podstaw informatyki – programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe i projektowanie obiektowe, a także bardziej zaawansowanych technik programowania systemów baz danych czy technologii tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows.

Począwszy od semestru 5, wprowadzane są przedmioty obieralne, które studenci wybierają indywidualnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów informatyki, oferując znaczne rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej wiedzy z danej tematyki. Równolegle, w ramach modułów inżynieria oprogramowania i programowanie aplikacji wielowarstwowych, studenci doskonalą swój warsztat informatyczny i kompetencje społeczne, związane z pracą zespołową. Ostatni (siódmy) semestr poświęcony jest głównie pisaniu pracy inżynierskiej: przygotowaniu w 2-3-osobowym zespole projektu inżynierskiego (programu komputerowego), kompletu dokumentacji i testów oraz prezentacji w ramach seminarium dyplomowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW posiadają gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich oraz umiejętność praktycznych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. Potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi, programować w różnych językach, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Są dobrze przygotowani do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, a także do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci, programiści lub testerzy, w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów IT zgodnie z ich specyfikacją. Mogą również administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

Studia II stopnia, 1,5-roczne lub 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)
(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Dostępne są trzy specjalności:
1. Metody sztucznej inteligencji – program trzysemestralny rozpoczynający się dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim,
2. Projektowanie systemów CAD/CAM – program trzysemestralny rozpoczynający się dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim,
3. Przetwarzanie i analiza danych – program trzysemestralny rozpoczynający się w semestrze letnim i program czterosemestralny – od semestru zimowego.

Podczas nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce. Studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. Można specjalizować się w jednej z dziedzin sztucznej inteligencji, projektowaniu systemów CAD/CAM lub metodach przetwarzania i analizy danych (ang. Data Science). W ramach każdej specjalności omawiane są zagadnienia zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, a także pogłębiana jest znajomość zaawansowanych algorytmów, metod matematycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, charakterystycznych dla danej specjalności.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Informatyka Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW posiadają wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponują wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Absolwenci specjalności Metody sztucznej inteligencji posiadają pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej i reprezentacji wiedzy. Absolwenci Projektowania systemów CAD/CAM sprawnie posługują się metodami modelowania matematycznego, grafiki komputerowej i projektowania środowiska wirtualnego, nowoczesnymi systemami baz danych CAD/CAM i metodami numerycznymi. Absolwenci Przetwarzania i analizy danych wyróżniają się zaawansowaną wiedzą i umiejętnością użycia w projektach informatycznych metod pozyskiwania i składowania danych oraz technik statystycznych i uczenia maszynowego.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w branży gier komputerowych, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowo-badawczych. Znajdują bez trudu zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.