Studia na kierunku Informatyka (Computer Science) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są dwustopniowe. Pierwszy stopień to trwające siedem semestrów studia inżynierskie, bez wyróżnionych specjalności. Drugi stopień to trzy- lub czterosemestralne studia magisterskie uzupełniające. Na studia trzysemestralne przyjmowani są przede wszystkim absolwenci studiów inżynierskich kierunku Informatyka. Studia czterosemestralne są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich lub kierunków pokrewnych, w przypadku których konieczne jest uzupełnienie różnic programowych.

Aktualnie na studiach II stopnia oferowane są specjalności:

  1. Metody sztucznej inteligencji w języku polskim oraz Articial Intelligence w języku angielskim,
  2. Projektowanie systemów CAD/CAM w języku polskim,
  3. Projektowanie systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) w języku angielskim (rekrutacja zawieszona),
  4. Przetwarzanie i analiza danych w języku polskim.

Program studiów magisterskich na kierunku Informatyka prowadzonych w języku angielskim (Computer Science) obejmuje przede wszystkim informatykę stosowaną: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej, systemów analityki biznesowej, systemów statystycznych oraz przetwarzania nowoczesnych baz danych, umożliwiających tworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie studia stacjonarne (dzienne)
(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Informatyka w języku angielskim (Computer Science) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W pierwszych trzech semestrach mają w dużej mierze charakter podstawowy i służą zbudowaniu solidnej bazy matematycznej, umożliwiającej efektywną naukę złożonych zagadnień informatycznych oraz różnorodnych technik programowania w następnych semestrach. W tym okresie studiów studenci otrzymują gruntowną wiedzę między innymi z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią, matematyki dyskretnej, logiki i teorii mnogości, metod numerycznych oraz zagadnień dotyczących elektroniki, budowy sprzętu cyfrowego i transmisji danych. Ponadto w trakcie pierwszych czterech semestrów studiów prowadzone są obowiązkowe przedmioty z zakresu podstaw informatyki – programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe i projektowanie obiektowe, a także bardziej zaawansowanych technik programowania systemów baz danych czy technologii tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows.

Począwszy od semestru 5 wprowadzane są przedmioty obieralne, które studenci wybierają indywidualnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów informatyki, oferując znaczne rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej wiedzy z danej tematyki. Równolegle, w ramach modułów inżynieria oprogramowania i programowanie aplikacji wielowarstwowych, studenci doskonalą swój warsztat informatyczny i kompetencje społeczne, związane z pracą zespołową. Ostatni (siódmy) semestr poświęcony jest głównie pisaniu pracy inżynierskiej: przygotowaniu w 2-3-osobowym zespole projektu inżynierskiego (programu komputerowego), kompletu dokumentacji i testów oraz prezentacji w ramach seminarium dyplomowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka (Computer Science) Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW posiadają gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich oraz umiejętność praktycznych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. Potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi, programować w różnych językach, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Są dobrze przygotowani do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, a także do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci, programiści lub testerzy, w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów IT zgodnie z ich specyfikacją. Mogą również administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)
(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka (Computer Science) trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Dostępne są dwie specjalności:
1. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) – program trzysemestralny rozpoczynający się dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim,
2. Projektowanie systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) – program trzysemestralny rozpoczynający się w semestrze letnim i program czterosemestralny – od semestru zimowego.

Zależnie od liczby przyjętych studentów uruchamiana jest jedna bądź dwie specjalności. Wybór następuje zgodnie z preferencją kandydatów.

Studia drugiego stopnia są w dużym stopniu indywidualne. Podczas nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce. Omawiane są zagadnienia dotyczące zaawansowanych algorytmów, nowoczesnych baz danych oraz przedmiotów specjalistycznych, charakterystycznych dla danej specjalności.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Informatyka (Computer Science) posiadają wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponują wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Absolwenci specjalności Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) posiadają pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i reprezentacji wiedzy. Absolwenci Projektowania systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) specjalizują się w systemach analityki biznesowej, projektowaniu i programowaniu systemów BI (SAS) oraz systemów statystycznych, wykorzystujących zaawansowane metody obliczeniowe.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowo-badawczych. Znajdują bez trudu zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Uwaga: Studia na kierunku Informatyka w języku angielskim (Computer Science) są częściowo odpłatne. Aktualnie opłaty za ten rodzaj studiów wynoszą 2000 złotych za semestr na studiach inżynierskich oraz 2500 złotych za semestr na studiach magisterskich uzupełniających.