Program Studiów doktoranckich w dyscyplinie matematyka z efektami kształcenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Program Studiów Doktoranckich na Wydziale MiNI PW opiera się wyłącznie na przedmiotach obieralnych.
Program studiów obejmuje:

 • indywidualną pracę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • aktywne uczestnictwo (co najmniej jeden referat w ciągu roku akademickiego) w seminarium związanym z tematyką pracy doktorskiej (dwie godziny tygodniowo w semestrach 1 – 8),
 • wykłady monograficzne (lub studia literaturowe) związane z tematyką pracy doktorskiej (co najmniej 180 godzin),
 • wykłady i ćwiczenia mające poszerzyć ogólną wiedzę matematyczną doktoranta (co najmniej 120 godzin),
 • wykłady z przedmiotów podstawowych z uczelnianej oferty dla doktorantów w wymiarze co najmniej 60 godzin zakończone zaliczeniem (przedmioty te muszą być zaliczone na pierwszym roku),
 • język obcy (co najmniej 60 godzin),
 • przedmiot humanistyczny związany z egzaminem doktorskim (co najmniej 30 godzin),
 • zajęcia z zakresu metodyki kształcenia.
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy doktorant:

 • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z dziedziny matematyki związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych;
 • ma dobrą wiedzę o charakterze szczegółowym związaną z wąskim obszarem prowadzonych badań naukowych, której źródłem są w szczególności publikacje naukowe obejmujące najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie nauki;
 • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań, a także wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań;
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów;
 • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W zakresie umiejętności doktorant:

 • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
 • potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań naukowych i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dziedziny;
 • potrafi udokumentować wyniki prac badawczych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich;
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.

W zakresie kompetencji społecznych doktorant:

 • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej i odczuwa potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z tematyką prowadzonych badań;
 • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego;
 • ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – między innymi poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki.

Weryfikacja efektów kształcenia: zaliczenia kolejnych semestrów studiów, egzaminy doktoranckie i obrona pracy doktorskiej.