Kontakt:
Kierownik Studium Doktoranckiego:
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, e-mail: k(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Sekretariat Studium Doktoranckiego:
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł magistra (z oceną na dyplomie co najmniej dobrą) lub kończąca w bieżącym roku studia (ze średnią ocen większą niż 4,0).
O przyjęciu decydować będą predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek kandydata, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie kierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich Wydziału MiNI PW (powinno ono zawierać również określenie działu matematyki, w ramach którego doktorant będzie prowadził badania oraz nazwisko samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych – przyszłego opiekuna naukowego. Jeśli kandydat będzie się ubiegał o stypendium i miejsce w domu studenckim, powinien załączyć tę informację do podania.),
 • życiorys (z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (spis ewentualnych publikacji i preprintów) oraz podaniem tematu i nazwiska promotora pracy magisterskiej),
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz poświadczony wyciąg z indeksu wraz z wyliczoną średnią ocen; a w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant” decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • oświadczenie opiekuna naukowego o zgodzie na przyjęcie tej roli,
 • opinię naukową samodzielnego pracownika naukowego,
 • kwestionariusz osobowy (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA(external link)),
 • 4 fotografie (wym. 35x45mm), w tym 1 na płytce (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI
 • list motywacyjny
 • kartę informacyjną (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA(external link))
 • ksero dowodu osobistego.

Termin składania dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie powinni zarejestrować się w systemie rejestracji elektronicznej Politechniki Warszawskiej na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/

oraz zapoznać się z poniższymi dokumentami:

 1. Uchwałą nr 195/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2018/2019
 2. Zasadami przyjęć na Studia Doktoranckie w Politechnice Warszawskie
 3. Zasadami organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale MiNI

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

lub składać osobiście w
Sekretariacie Studiów Doktoranckich::
Gmach Wydziału MiNI PW, pok. 11
tel. 022-234-72-95
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dodatkowe informacje są udzielane w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, gdzie udostępniane są również tematy egzaminacyjne.