Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia Studiów doktoranckich w dyscyplinie matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 1. Studia doktoranckie w dyscyplinie matematyka na Politechnice Warszawskiej istnieją od 1972 roku, najpierw jako Środowiskowe Studium Doktoranckie (prowadzone przez trzy ośrodki naukowe IM PW, IM UW i IM PAN), a następnie w Instytucie Matematyki PW jako Studium Doktoranckie. Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych są kontynuacją zmodernizowanych studiów po 1996 roku, gdy wprowadzono rekrutację na te studia. Od dnia 2 września 1999 r. studia te noszą nazwę Studia Doktoranckie o kierunku Matematyka i jej Zastosowania (nazwa skrócona: Studia Doktoranckie z Matematyki i jej Zastosowań).
 2. Studia doktoranckie mają formę studiów stacjonarnych.
 3. Studia doktoranckie trwają cztery lata i mogą być przedłużane na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
 4. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich w dyscyplinie matematyka, ustala Rektor na wniosek Dziekana.
 5. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł magistra (z oceną na dyplomie co najmniej dobrą) lub kończąca w bieżącym roku studia (ze średnią ocen większą niż 4,0). O przyjęciu decydować będą predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek kandydata, przedstawione opinie i wyniki studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają wymagane dokumenty zgodnie z Zasadami Rekrutacji.
 6. Opiekunem naukowym doktoranta może być pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ze stopniem doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale co najmniej na części etatu lub emerytowany. Pod opieką jednego pracownika może być co najwyżej sześciu doktorantów. W wyjątkowych przypadkach dziekan może zwiększyć tę liczbę.
 7. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do realizacji studiów zgodnie z Programem stacjonarnych Studiów doktoranckich z matematyki i jej zastosowań na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 8. Na początku każdego roku studiów uczestnik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym powinien ustalić indywidualny plan studiów zawierający listę zajęć, w których będzie uczestniczył i sposób ich zaliczania, tematykę ewentualnych studiów literaturowych, a także kierunek planowanych badań naukowych prowadzących do napisania rozprawy doktorskiej. I rok studiów kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana.
 9. Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do składania co semestr (do 28 lutego i do 30 września każdego roku) sprawozdania z realizacji planu studiów zawierającego informacje o postępach w pracy naukowej, zaliczonych zajęciach, wynikach egzaminów oraz innych osiągnięciach (zgłoszenie własnej pracy do publikacji, publikacja własnej pracy, wygłoszone referaty, udział w konferencjach naukowych itp.) Sprawozdanie to musi być podpisane przez opiekuna naukowego, a sprawozdanie składane we wrześniu powinno zawierać również opinię opiekuna o postępach doktoranta. Na podstawie tych sprawozdań i opinii Kierownik Studium Doktoranckiego zalicza kolejne lata studiów.
 10. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie wywiązują się z obowiązków mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od jej otrzymania.
 11. Uczestnik studiów doktoranckich pobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30-90 godzin rocznie. Uczestnik studiów doktoranckich niepobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10-30 godzin rocznie. Obowiązujący wymiar godzin dydaktycznych ustala corocznie Rada Wydziału MiNI.
 12. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres jednego roku lub jednego semestru zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego w tym zakresie Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej.
 13. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych i prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Do programu studiów za zgodą kierownika studiów doktoranckich można zaliczać także zajęcia organizowane przez inne uczelnie i ośrodki badawcze w kraju i za granicą.
 14. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do korzystania z oferty Studium Języków Obcych poza programem studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin.
 15. Rada Wydziału MiNI uchwaliła w dniu 31 maja 2001 r. wymóg zdania egzaminu z matematyki przed końcem I roku Studiów Doktoranckich przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana. Celem egzaminu jest dokonanie oceny wiedzy doktoranta oraz jego pracy naukowej. Ocena kończy się decyzją o dopuszczeniu doktoranta do dalszych studiów lub wnioskiem do RW o skreślenie doktoranta z listy słuchaczy. Zakres egzaminu powinien być ustalony w porozumieniu z opiekunem naukowym, który jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty prawa wewnętrznego PW (w tym między innymi Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).

Egzamin po I roku

Rada Wydziału MiNI uchwaliła w dniu 31 maja 2001 r. wymóg zdania egzaminu z matematyki przed końcem I roku Studiów Doktoranckich przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana.
Sposób przeprowadzenia egzaminu po I roku SD
Celem egzaminu jest dokonanie oceny wiedzy doktoranta oraz jego pracy naukowej. Ocena kończy się decyzją o dopuszczeniu doktoranta do dalszych studiów lub wnioskiem do RW o skreślenie doktoranta z listy słuchaczy. Zakres egzaminu powinien być ustalony w porozumieniu z opiekunem naukowym, który jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej.