Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 2019 r., są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

informacja MNiSW z dnia 18.04.2019 r.

 

Przewód doktorski (postępowanie wszczęte od dnia 1 października 2019 r.)

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

 

Przewód doktorski (postępowanie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.)

W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wszczęcie przewodu z podaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz podanie tytułu rozprawy i nazwiska promotora, ewentualnie promotora pomocniczego oraz proponowanych egzaminów doktorskich
  2. kandydat może być zwolniony z egzaminu z języka nowożytnego, jeśli posiada certyfikat (patrz Rozporządzenie MNiSW, Załącznik nr 1 ) lub ma ukończone studia w danym języku. Należy dołączyć podanie o zwolnienie z egzaminu oraz certyfikat lub dyplom
  3. koncepcja rozprawy doktorskiej
  4. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  5. spis publikacji
  6. odpis dyplomu magisterskiego
  7. życiorys
  8. kwestionariusz osobowy według wzoru.
  9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy)

 

Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych.
Rozprawa doktorska redakcja-Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017(external link)

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego:

UWAGA:

od 1 października 2013 r. obowiązuje jedynie nowa ustawa.

Przewody oraz postępowania, które zostały wszczęte według starej ustawy i nie zostały zakończone będą prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Akty prawne obowiązujące do 30.09.2013 r. (tryb postępowania według starej ustawy):

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595)(external link)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365)(external link)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (external link)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora