od 1 października 2013 r. obowiązuje nowa ustawa

Wszczęcie Przewodu Doktorskiego

W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek do Dziekana Wydz. MiNI o wszczęcie przewodu z podaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz podanie tytułu rozprawy i nazwiska promotora, ewentualnie promotora pomocniczego oraz proponowanych egzaminów doktorskich
  2. kandydat może być zwolniony z egzaminu z języka nowożytnego, jeśli posiada certyfikat (patrz Rozporządzenie MNiSW, Załącznik nr 1 ) lub ma ukończone studia w danym języku. Należy dołączyć podanie o zwolnienie z egzaminu oraz certyfikat lub dyplom
  3. koncepcja rozprawy doktorskiej
  4. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  5. spis publikacji
  6. odpis dyplomu magisterskiego
  7. życiorys
  8. kwestionariusz osobowy według wzoru.
  9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy)

Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych. Rozprawa doktorska redakcja-Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017

Awans Naukowy