Opłaty za studia wynoszą:

 • studia I stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2040 zł za semestr,
 • studia II stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia – 2550 zł za semestr.

Opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta:

z dopiskiem w rubryce tytułem:

 • MiNI 1120 semestr (nr)

przed rozpoczęciem każdego semestru:

 • za semestr zimowy do 30 września
 • za semestr letni do 20 lutego
Zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21.06.2006 r. § 2 pkt. 9 – opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych i obciążeniem kosztem opłaty za wysłanie przez Uczelnię wezwania do zapłaty.

 

Brak wpłat w ustalonych terminach traktuje się jako rezygnację ze studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy studentów.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w dziekanacie studenckim (Gmach Wydziału MiNI PW pok. 027) lub przesłać potwierdzenie na adres dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Okazanie dowodu wpłaty jest warunkiem przyjęcia na studia i dopuszczenia do zajęć w kolejnym semestrze.

Uwaga:

 • Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można odebrać tylko w miesiącu wpłaty w Gmachu Wydziału MiNI PW w pokoju 027.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

Odpłatność za zajęcia prowadzone dla cudzoziemców będzie pobierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów.

UWAGA

Za datę wniesienia opłaty uważa się udokumentowana datę dokonania wpłaty ma konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:
a) 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i później są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW:

 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.