Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Konkurs ogłaszany jest raz w roku przez ministra właściwego do spraw nauki. W przypadku otrzymania przez Wydział pozytywnej oceny złożonego wniosku zostanie ogłoszony nabór na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ograniczony przyznaną przez Ministerstwo liczbą miejsc.

 

II Edycja

Informacje na temat II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

I Edycja

Kandydaci powinni spełniać wymogi programu „Doktorat wdrożeniowy” opisane poniżej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-i-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html(external link)

 

W szczególności w chwili rozpoczęcia studiów doktoranckich kandydat powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi pisemną zgodę na jego udział w studiach doktoranckich.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 2450 zł.

Więcej informacji o programie „Doktorat wdrożeniowy”(external link)

 

W ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” (konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku) Wydział MiNI PW realizuje 6 doktoratów w dyscyplinie informatyka w obszarze analizy i eksploracji danych (ang. data science).