Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia Studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

 1. Studia doktoranckie o nazwie „Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej” , zwane dalej także „studiami doktoranckimi”, dotyczą obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej informatyka.
 2. Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zostały utworzone Decyzją nr 37/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2015 r.
 3. Studia doktoranckie mają formę studiów stacjonarnych.
 4. Studia doktoranckie trwają cztery lata i mogą być przedłużane na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
 5. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich w dyscyplinie informatyka, ustala Rektor na wniosek Dziekana.
 6. Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub kończy w bieżącym roku studia wyższe drugiego stopnia (ze średnią ocen większą niż 4,0).
 7. Do studiowania na studiach doktoranckie może być dopuszczona osoba, która:
  1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  2. uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału MiNI, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki lub pokrewnej dyscypliny naukowej zatrudnionego na Wydziale co najmniej na części etatu lub emerytowanego, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  3. uzyskała od Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych zgodę na wykonywanie pracy doktorskiej na Wydziale MiNI, przy czym decyzja w tej sprawie jest podejmowana w uzgodnieniu z przyszłym opiekunem naukowym.
 8. Przy ustalaniu opiekuna naukowego kandydaci na studia doktoranckie mogą korzystać z wykazu pracowników Wydziału MiNI uprawnionych do pełnienia funkcji opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie internetowej wydziału. Jeden pracownik może mieć pod opieką co najwyżej sześciu uczestników studiów doktoranckich. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może zwiększyć tę liczbę.
 9. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana Wydziału MiNI. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni kierownik studiów doktoranckich. Ponadto, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch pracowników Wydziału MiNI uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz przedstawiciel doktorantów desygnowany przez Wydziałową Radę Doktorantów. W skład komisji wchodzi także, z głosem doradczym, potencjalny opiekun naukowy kandydata.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają wymagane dokumenty w terminie ustalanym w Szczegółowym trybie rekrutacji corocznie publikowanym, między innymi na stronach internetowych Wydziału MiNI.
 11. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do realizacji studiów zgodnie z ramowym harmonogramem i programem Studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 12. Na początku każdego roku studiów uczestnik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym ustala indywidualny plan studiów zawierający listę zajęć, w których będzie uczestniczył i sposób ich zaliczania, plan prowadzonych badań naukowych oraz tematykę ewentualnych studiów literaturowych prowadzących do przygotowania rozprawy doktorskiej. Plan studiów na dany rok (dwa semestry) przedstawiany jest kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem danego roku studiów.
 13. Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do składania co semestr (do 28 lutego i do 30 września każdego roku) sprawozdania z realizacji planu studiów zawierającego informacje o postępach w pracy naukowej, zaliczonych zajęciach, wynikach egzaminów oraz innych osiągnięciach (zgłoszenie pracy do publikacji, publikacja pracy, wygłoszone referaty, udział w konferencjach naukowych, itp.) Sprawozdanie musi być zaakceptowane przez opiekuna naukowego, a sprawozdanie składane we wrześniu powinno zawierać również opinię opiekuna o postępach doktoranta. Na podstawie złożonych sprawozdań i opinii kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu danego roku studiów.
 14. Pierwszy rok studiów kończy się rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału MiNI. Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy kierownik studiów doktoranckich, a w jej skład wchodzą ponadto dwaj pracownicy Wydziału MiNI uprawnieni do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, opiekun naukowy doktoranta oraz przedstawiciel doktorantów desygnowany przez Wydziałową Radę Doktorantów. Celem rozmowy jest dokonanie oceny postępów w pracy naukowej poczynionych przez doktoranta. Ocena kończy się decyzją o dopuszczeniu doktoranta do dalszych studiów lub wnioskiem skierowanym do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie doktoranta z listy słuchaczy.
 15. Uczestnik studiów doktoranckich pobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30-90 godzin rocznie. Uczestnik studiów doktoranckich niepobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10-30 godzin rocznie. Obowiązujący wymiar godzin dydaktycznych ustala corocznie Rada Wydziału MiNI.
 16. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres jednego roku lub jednego semestru zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego w tym zakresie Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej.
 17. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych i prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Do programu studiów za zgodą kierownika studiów doktoranckich można zaliczać także zajęcia organizowane przez inne uczelnie i ośrodki badawcze w kraju i za granicą.
 18. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do korzystania z oferty Studium Języków Obcych poza programem studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin.
 19. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wywiązuje się z obowiązków może zostać skreślony z listy uczestników studiów. Decyzje o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od decyzji o skreśleniu służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty prawa wewnętrznego PW (w tym między innymi Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).