Program kształcenia na Studiach doktoranckich w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

 1. Studia doktoranckie o nazwie „Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej” dotyczą obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej informatyka.
 2. Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej mają formę studiów stacjonarnych.
 3. Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zwane dalej także „studiami doktoranckimi”, trwają cztery lata i mogą być przedłużane na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
 4. Zakłada się następujące efekty kształcenia na studiach, o których mowa w pkt 1:
  1. w zakresie wiedzy:
   1. posiadanie zaawansowanej wiedzy o charakterze podstawowym z dziedziny informatyki związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych;
   2. posiadanie specjalistycznej wiedzy o charakterze szczegółowym związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych obejmującej najnowsze osiągnięcia naukowe w tym obszarze;
   3. posiadanie wiedzy dotyczącą metodyki prowadzenia badań, a także wiedzy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącej metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań;
   4. posiadanie wiedzy w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  2. w zakresie umiejętności:
   1. zdolność efektywnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł, także w językach obcych, związanych z działalnością naukową w dyscyplinie informatyka, dokonywania selekcji i interpretacji tych informacji;
   2. zdolność, poprzez wykorzystywanie posiadanej wiedzy, dokonywania krytycznej oceny rezultatów badań naukowych i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dziedziny;
   3. zdolność udokumentowania oraz zaprezentowania wyników prac badawczych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań/prezentacji, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich;
   4. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia;
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   1. samokrytycyzm w pracy twórczej i rozumienie potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z tematyką prowadzonych badań;
   2. świadomość istotnej wagi zachowywania się w sposób profesjonalny, konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i pielęgnowania etosu środowiska naukowego i zawodowego;
   3. świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumienie potrzeby upowszechniania w społeczeństwie informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki.
   4. posiadanie kompetencji w zakresie porozumiewania się z innymi naukowcami w języku angielskim w obszarze zagadnień dotyczących informatyki i jej zastosowań.
 5. Program Studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej opiera się w głównej mierze na przedmiotach obieralnych:
  1. program studiów obejmuje:
   1. indywidualną pracę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej – 3 punkty ECTS w każdym z semestrów 1-8 oraz 15 punktów ECTS w ostatnim roku studiów w związku z przygotowaniem rozprawy,
   2. aktywne (co najmniej jeden referat w roku) uczestnictwo w seminarium związanym z tematyką pracy doktorskiej (w każdym z semestrów 1–8) – 3 punkty ECTS w każdym semestrze,
   3. przedmioty specjalistyczne / monograficzne (lub studia literaturowe) związane z tematyką pracy doktorskiej (co najmniej 120 godzin),
   4. przedmioty o charakterze podstawowym służące poszerzeniu ogólnej wiedzy informatycznej doktoranta (co najmniej 120 godzin),
   5. przedmioty o charakterze podstawowym z Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych w wymiarze co najmniej 60 godzin zakończone zaliczeniem (przedmioty te muszą być zaliczone w trakcie 3 pierwszych semestrów),
   6. język obcy (co najmniej 60 godzin),
   7. przedmioty z uczelnianej oferty dla doktorantów przekazujące wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z dziedziną nauk technicznych i dyscypliną naukową informatyka (w tym przedmiot humanistyczny związany z egzaminem doktorskim) oraz kształtujące ogólne umiejętności zawodowe, w tym umiejętności związane z realizacją badań (co najmniej 60 godzin),
   8. przedmioty z zakresu metodyki kształcenia oraz zaawansowanych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych (co najmniej 70 godzin),
   9. praktyki zawodowe (w wymiarze określonym stosowaną uchwała Rady Wydziału MiNI);
  2. wymiar przedmiotów wymienionych w pkt 1 lit. 3), 4) i 5) odpowiada łącznie 25 punktom ECTS, wymiar przedmiotów wymienionych w lit. 6) i 7) odpowiada łącznie 10 punktom ECTS, wymiar przedmiotów wymienionych w lit. 8) odpowiada łącznie 10 punktom ECTS;
  3. tematyka rozprawy doktorskiej powinna być ustalona najpóźniej pod koniec 1 roku studiów;
  4. harmonogram realizacji studiów:
   1. przewód doktorski powinien zostać otwarty przed ukończeniem 3 roku studiów,
   2. wstępna wersja rozprawy doktorskiej powinna zostać przekazana promotorowi nie później niż przed zakończeniem 7 semestru studiów.
   3. rozprawa doktorska wraz z pozytywną opinią promotora powinna zostać złożona przed zakończeniem 8 semestru studiów;
  5. występujące w programie studiów doktoranckich praktyki zawodowe realizowane są w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  6. uczestnik studiów doktoranckich pobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30-90 godzin rocznie. Uczestnik studiów doktoranckich niepobierający stypendium zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10-30 godzin rocznie. Obowiązujący wymiar godzin dydaktycznych określa Rada Wydziału MiNI;

Ramowy harmonogram i program studiów, obowiązujący od dnia 1 października 2015 roku, przedstawiony jest w tabeli poniżej.

Image