Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na Studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

 1. Liczbę miejsc na Studiach doktoranckich w dyscyplinie informatyka, ustala Rektor na wniosek Dziekana.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub kończy w bieżącym roku studia wyższe drugiego stopnia (ze średnią ocen większą niż 4,0).
 3. Do studiowania na studiach doktoranckie może być dopuszczona osoba, która:
  1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  2. uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału MiNI, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki lub pokrewnej dyscypliny naukowej zatrudnionego na Wydziale co najmniej na części etatu lub emerytowanego, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  3. uzyskała od Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych zgodę na wykonywanie pracy doktorskiej na Wydziale MiNI, przy czym decyzja w tej sprawie jest podejmowana w uzgodnieniu z przyszłym opiekunem naukowym.
 4. Przy ustalaniu opiekuna naukowego kandydaci na studia doktoranckie mogą korzystać z wykazu pracowników Wydziału MiNI uprawnionych do pełnienia funkcji opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie internetowej wydziału. Jeden pracownik może mieć pod opieką co najwyżej sześciu uczestników studiów doktoranckich. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może zwiększyć tę liczbę.
 5. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana Wydziału MiNI. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni kierownik studiów doktoranckich. Ponadto, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch pracowników Wydziału MiNI uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz przedstawiciel doktorantów desygnowany przez Wydziałową Radę Doktorantów. W skład komisji wchodzi także, z głosem doradczym, potencjalny opiekun naukowy kandydata.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają wymagane dokumenty w terminie ustalanym w Szczegółowym trybie rekrutacji corocznie publikowanym, między innymi na stronach internetowych Wydziału MiNI.
 7. Lista wymaganych dokumentów obejmuje:
  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds Studiów Doktoranckich Wydziału MiNI PW określające między innymi obszar informatyki, w którym kandydat chciałby prowadzić badania oraz nazwisko samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych – przyszłego opiekuna naukowego. Jeśli kandydat będzie się ubiegał o stypendium i/lub miejsce w domu studenckim, powinien umieścić taką informację w podaniu.
  2. życiorys kandydata obejmujący między innymi dotychczasowe dokonania naukowe kandydata (opublikowane prace, preprinty, prace popularyzatorskie, działalność organizacyjną w obszarze informatyki, i inne),
  3. poświadczony wyciąg z indeksu lub odpis dyplomu magisterskiego,
  4. zgodę przyszłego opiekuna naukowego (wzór),
  5. opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata, w szczególności jego predyspozycji do prowadzenia badań naukowych,
  6. list motywacyjny,
  7. kwestionariusz osobowy (rejestracja elektroniczna),
  8. kartę informacyjną (rejestracja elektroniczna),
  9. 4 fotografie, w tym jedną na płycie CD.
 8. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich przeprowadza postępowanie konkursowe biorąc między innymi pod uwagę:
  1. spełnienie przez kandydata warunków formalnych ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
  2. predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego,
  4. osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym,
  5. opinię pracownika naukowego dotyczącą kandydata.
 9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia rozpoczynające się w danym semestrze musi być podjęta przed rozpoczęciem semestru.
 10. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna.