Kontakt:
Kierownik Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, e-mail: j(kropka)mandziuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Sekretariat Studiów Doktoranckich:
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Rozmowy kwalifikacyjne

Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub kończy w bieżącym roku studia wyższe drugiego stopnia (ze średnią ocen większą niż 4,0).

Do studiowania na studiach doktoranckie może być dopuszczona osoba, która:

 1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 2. uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału MiNI, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki lub pokrewnej dyscypliny naukowej zatrudnionego na Wydziale co najmniej na części etatu lub emerytowanego, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanego dalej opiekunem naukowym,
 3. uzyskała od Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych zgodę na wykonywanie pracy doktorskiej na Wydziale MiNI.

Kandydaci na studia doktorancie składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds Studiów Doktoranckich Wydziału MiNI PW określające między innymi obszar informatyki, w którym kandydat chciałby prowadzić badania oraz nazwisko samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych – przyszłego opiekuna naukowego. Jeśli kandydat będzie się ubiegał o stypendium i/lub miejsce w domu studenckim, powinien umieścić taką informację w podaniu,
 2. życiorys kandydata obejmujący między innymi dotychczasowe dokonania naukowe kandydata (opublikowane prace, preprinty, prace popularyzatorskie, działalność organizacyjną w obszarze informatyki, i inne),
 3. poświadczony wyciąg z indeksu lub odpis dyplomu magisterskiego,
 4. zgodę przyszłego opiekuna naukowego (wzór),
 5. opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata, w szczególności jego predyspozycji do prowadzenia badań naukowych,
 6. list motywacyjny,
 7. kwestionariusz osobowy (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA(external link)),
 8. kartę informacyjną (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA(external link)),
 9. 4 fotografie, w tym jedną na płycie CD.

Informacje o dodatkowych dokumentach wymaganych w Programie „Doktorat wdrożeniowy” znajdują się w zakładce DOKTORATY WDROŻENIOWE.

Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich w drodze postępowania konkursowego, biorąc między innymi pod uwagę:

 1. spełnienie przez kandydata warunków formalnych ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego,
 4. osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym,
 5. opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie powinni zarejestrować się w systemie rejestracji elektronicznej Politechniki Warszawskiej na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/

oraz zapoznać się z poniższymi dokumentami:

 1. Uchwałą nr 195/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2018/2019
 2. Zasadami przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej(external link),
 3. Zasadami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na Wydziale MiNI,
 4. Zasadami organizacji i prowadzenia studiów w dyscyplinie informatyka na Wydziale MiNI.

 

Dokumenty kandydatów

Dokumenty należy nadsyłać na adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa

lub składać osobiście w

Sekretariacie Studiów Doktoranckich:
Gmach MiNI PW, pok. 11
tel. (22) 234 72 95, fax. (22) 625 7460
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dodatkowe informacje udzielane są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich oraz przez Kierownika Studiów Doktoranckich.