Kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, profesor PW
Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III .Wysoka jakość systemu edukacji, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne.
Nr umowy: WND-POKL.03.05.00-00-034/10
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2014-02-28
Podmiot finansujący: Komisja Europejska